Aktuality

Výročné správy a účtovná závierka za rok 2017 13.04.2018
Po prerokovaní Dozornou radou SNAS, na jej zasadnutí dňa 13. apríla 2018, bola riaditeľom schválená Výročná správu o činnosti Slovenskej národnej akreditačnej služby za rok 2017.
Dozorná rada SNAS na svojom zasadnutí dňa 13. apríla 2018 schválila Výročnú správu o hospodárení Slovenskej národnej akreditačnej služby 2017.
Výročné správy sú zverejnené na našej stránke: http://snas.sk/index.php?l=sk&p=6&ps=38.

Riadna účtovná závierka a Výročná správa o hospodárení Slovenskej národnej akreditačnej služby za rok 2017 overené audítorom boli schválené Dozornou radou SNAS dňa 13. apríla 2018.
V súlade s príslušnými ustanoveniami Zákona č. 505/2009 Z. z. o akreditácií orgánov posudzovania zhody v znení neskorších predpisov a Zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov boli zverejnené v Registri účtovných závierok: http://www.registeruz.sk/cruz-public/domain/accountingentity/show/438092.