O nás

SNAS je v zmysle zákona č. 505/2009 Z. z. verejnoprávnou inštitúciou so sídlom v Bratislave, ktorá vykonáva svoju činnosť na neziskovom základe.

Postavenie SNAS a jej pôsobnosť určuje zákon č. 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov s účinnosťou od 1. januára 2010.

SNAS je súčasne akreditačným orgánom v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008, ktorým sa stanovujú požiadavky akreditácie a dohľadu nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh. Je jediným vnútroštátnym akreditačným orgánom, ktorý vykonáva akreditáciu orgánov posudzovania zhody ako činnosť orgánu verejnej moci uznaným vládou SR.

Poslaním SNAS, ako jediného národne i medzinárodne uznaného akreditačného orgánu v SR, je vykonávať akreditáciu orgánov posudzovania zhody predovšetkým v Slovenskej republike, plne v zhode s princípmi a kritériami medzinárodnej akreditácie, t.j. podľa medzinárodných noriem, dokumentov globálnych a regionálnych medzinárodných organizácií ILAC, IAF a EA, a to tak, aby osvedčenia o akreditácii vydané SNAS-om, boli medzinárodne akceptované a uznávané.

SNAS zároveň plní povinnosti, ktoré pre Slovenskú republiku vyplývajú z jej členstva v Organizácii pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj (OECD), a to v oblasti správnej laboratórnej praxe (SLP). SNAS posudzuje súlad postupov a práce testovacích pracovísk pri vykonávaní neklinických štúdií zdravotnej a environmentálnej bezpečnosti látok so zásadami OECD pre správnu laboratórnu prax ENV/MC/CHEM (98)17 a so smernicami 2004/9/ES a 2004/10/ES Európskeho parlamentu a Rady, ktoré boli transponované do slovenskej legislatívy zákonom č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) a nariadením vlády č. 320/2010 Z. z., ktorým sa upravujú činnosti testovacích pracovísk a činnosti inšpektorov vykonávajúcich inšpekcie, audity a overovanie dodržiavania zásad správnej laboratórnej praxe.

SLOVENSKÁ NÁRODNÁ AKREDITAČNÁ SLUŽBA