Stručná história SNAS

1993

 • Uznesenie vlády SR č. 866/1993 o vytvorení SNAS
 • Rozhodnutie predsedu ÚNMS SR č. 9/93 o vytvorení Slovenského národného akreditačného systému (SNAS)

1994
 • Zriadenie technických výborov SNAS na akreditáciu kalibračných (metrologických) a skúšobných laboratórií
 • Zriadenie Slovenskej akreditačnej rady, zriadenie Akreditačnej komisie

1995
 • Prijatie SNAS za asociovaného člena EAL a EAC
 • Zavedenie akreditácie osôb certifikujúcich výrobky a osoby

1996
 • SNAS sa stáva spoluzakladajúcim členom Medzinárodnej spolupráce pre akreditáciu laboratórií (ILAC)
 • Rozšírenie pôsobnosti SNAS o oblasť správnej laboratórnej praxe podľa dokumentov OECD
 • Zavedenie akreditácie inšpekcií a environmentálnych manažérskych systémov

1997
 • Prijatie SNAS za riadneho člena Medzinárodného akreditačného fóra (IAF)

1998
 • Zriadenie Slovenskej národnej akreditačnej služby (SNAS) rozhodnutím predsedu Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR č. 4/1997
 • Prijatie SNAS za riadneho člena Európskej organizácie na spoluprácu pri akreditácii (EA)

1999
 • Zriadenie Slovenskej národnej akreditačnej služby (SNAS) so samostatnou právnou subjektivitou
 • Ustanovenie SNAS za jedinú akreditujúcu osobu v SR ministrom hospodárstva SR v zmysle zákona NR SR č. 264/1999

2000
 • Evaluácia SNAS Európskou organizáciou na spoluprácu pri akreditácii (EA)

2001
 • Akceptovanie SNAS ako člena a signatára dohôd MLA EA a MRA ILAC pre kalibračné a skúšobné laboratóriá

2002
 • Akceptovanie SNAS ako člena a signatára dohôd MLA EA pre oblasť certifikácie výrobkov, osôb, systémov kvality a systémov environmentálneho manažérstva
 • Zriadenie detašovaného pracoviska v Košiciach

2003
 • Akceptovanie SNAS ako člena a signatára dohôd MLA IAF pre oblasť certifikácie systémov kvality
 • Akceptovanie SNAS ako člena a signatára dohôd MLA EA pre inšpekcie
 • Zriadenie detašovaného pracoviska v Žiline

2004
 • Akceptovanie SNAS ako člena a signatára dohôd MLA IAF pre oblasť certifikácie výrobkov a systémov environmentálneho manažérstva
 • Rozhodnutie ministra ŽP SR č. 12/2004 – 3.1 zo dňa 3.3.2004 o zabezpečení vykonávania akreditácie environmenálnych overovateľov a dohľadu nad ich činnosťou SNAS

2005
 • Reevaluácia SNAS Európskou organizáciou na spoluprácu pri akreditácii (EA)

2009
 • Zrušenie detašovaných pracovísk v Žiline a v Košiciach
 • Schválenie zákona č. 505/2009 o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov

2010
 • Transformácia právnej formy SNAS z príspevkovej organizácie na verejnoprávnu inštitúciu

2012
 • SNAS sa stal signatárom Dohody o vzájomnom uznávaní (MRA ILAC) pre oblasť akreditácie inšpekčných orgánov.
 • Poverenie SNAS Ministerstvom životného prostredia z 20.11.2012 na vykonávanie úloh súvisiacich s akreditáciou overovateľov emisií skleníkových plynov na základe článku 54 (1) nariadenia Komisie (EÚ) č. 600/2012.

2014
 • SNAS sa stal signatárom EA MLA v oblasti verifikácie
 • SNAS sa stal signatárom IAF MLA v oblasti certifikácie produktov v schéme GlobalG.A.P. IFA General Regulations

2016
 • SNAS sa stal signatárom IAF MLA v oblasti certifikácie osôb

2018
 • SNAS sa stal signatárom IAF MLA v oblasti systémov manažérstva bezpečnosti potravín, systémov manažérstva informačnej bezpečnosti, systémov energetického manažérstva, systémov manažérstva kvality pre zdravotnícke pomôcky a validácie a verifikácie
 • SNAS ukončil signatárstvo IAF MLA v oblasti certifikácie produktov v schéme GlobalG.A.P. IFA General Regulations

2019
 • SNAS sa stal signatárom EA MLA v oblasti organizátorov skúšok spôsobilosti