Organizačná štruktúra SNAS

ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA SNAS Organizačná


PORADNÉ ORGÁNY RIADITEĽA SNAS:

 • Horizontálny akreditačný výbor
 • Technické výbory
 • Výbor SNAS pre správnu laboratórnu prax
 • Akceptačná komisia
 • Hodnotiace komisie
 • Komisia na vymenovanie posudzovateľov/inšpektorov/expertov
 • Terminologická komisia


 • HORIZONTÁLNY AKREDITAČNÝ VÝBOR (HAV)

  HAV je poradný orgán SNAS, ktorého prvoradou úlohou je zabezpečovať nestrannosť, objektivitu a nezávislosť národného akreditačného orgánu v podmienkach členského štátu a dohliadať na vývoj a zachovávanie princípov a funkčnosti akreditačného systému v krajine.
  Zoznam členov HAV Zoznam


  TECHNICKÉ VÝBORY (TV)

  Technické výbory SNAS sú poradné orgány riaditeľa SNAS pre príslušné technické oblasti akreditácie. Podieľajú sa na vypracovaní alebo pripomienkovaní metodických smerníc na akreditáciu, ďalších akreditačných kritérií pre špecifické oblasti akreditácie a vyjadrujú svoje stanoviská k ostatným technickým problémom vo vzťahu k akreditácii. Štruktúra technických výborov:
  • technický výbor SNAS na akreditáciu kalibračných laboratórií – veličiny (TV-KL-V)
  • technický výbor SNAS na akreditáciu kalibračných laboratórií – záznamové zariadenia v cestnej doprave (TV-KL-ZZ)
  • technický výbor SNAS na akreditáciu skúšobných laboratórií – prírodné, veterinárne vedy a zdravotníctvo (TV-SL-PVZ)
  • technický výbor SNAS na akreditáciu skúšobných laboratórií – technické veličiny (TV-SL-TV)
  • technický výbor SNAS na akreditáciu skúšobných laboratórií – emisie (TV-SL-E)
  • technický výbor SNAS na akreditáciu medicínskych laboratórií (TV-ML)
  • technický výbor SNAS na akreditáciu organizátorov skúšok spôsobilosti (TV-PTP)
  • technický výbor SNAS na akreditáciu inšpekčných orgánov (TV-IO)
  • technický výbor SNAS na akreditáciu certifikačných orgánov certifikujúcich systémy manažérstva (TV-CO-SM)
  • technický výbor SNAS na akreditáciu certifikačných orgánov certifikujúcich produkty (TV-CO-P)
  • technický výbor SNAS na akreditáciu certifikačných orgánov certifikujúcich osoby (TV-CO-O)
  • technický výbor SNAS na akreditáciu environmentálnych overovateľov (TV-E)
  • technický výbor SNAS na akreditáciu overovateľov emisií skleníkových plynov (TV-V)


  VÝBOR SNAS PRE SLP (V-SLP)

  Výbor SNAS pre správnu laboratórnu prax (ďalej len V-SLP), je poradným orgánom riaditeľa SNAS vo veci rozhodovania o udelení / ponechaní v platnosti / obnovení platnosti / zrušení platnosti osvedčenia o dodržiavaní zásad správnej laboratórnej praxe v oblasti inšpekcie a verifikácie plnenia zásad správnej laboratórnej praxe.

  AKCEPTAČNÉ KOMISIE (AK)

  SNAS zriadil tieto dve akceptačné komisie:
  • 1.Akceptačná komisia SNAS na akreditáciu laboratórií a inšpekčných orgánov
  • 2.Akceptačná komisia SNAS na akreditáciu certifikačných orgánov a overovateľov
  Poslaním Akceptačnej komisie SNAS je nestranne, objektívne a nezávisle:
  • a)preskúmať dostatočnosť informácií uvedených v žiadosti o akreditačnú službu, alebo v žiadosti o vykonanie posudzovania formou subdodávky pre iný akreditačný orgán, alebo v oznámení zahraničného environmentálneho overovateľa za účelom vykonania dozoru SNAS a v ďalšej priloženej dokumentácii,
  • b)preskúmať požadovanú akreditačnú schému, oblasť, špecifikáciu činnosti alebo rozsah akreditácie, ktoré si žiadateľ žiada akreditovať,
  • c)preskúmať zdroje SNAS na výkon príslušného posudzovania v zmysle príslušných publikovaných politík vrátane kompetentnosti a dostupnosti vhodných posudzovateľov a expertov.


  HODNOTIACE KOMISIE (HK)

  SNAS zriadil tieto dve hodnotiace komisie:
  1. Hodnotiaca komisia SNAS na akreditáciu laboratórií a inšpekčných orgánov
  2. Hodnotiaca komisia SNAS na akreditáciu certifikačných orgánov a overovateľov
  HK sú nezávislé a nestranné poradné orgány riaditeľa SNAS, ktoré prerokúvajú adekvátnosť procesu posudzovania prípadov z oblastí akreditácie, pre ktoré sú určené. Pri hodnotení a prerokúvaní predložených materiálov uplatňujú princíp nezávislosti, nestrannosti a transparentnosti v zmysle dokumentov príslušných medzinárodných akreditačných organizácií a v zmysle platných metodických smerníc pre akreditáciu SNAS. Výsledkom hodnotenia HK je uznesenie odporúčajúce alebo neodporúčajúce riaditeľovi SNAS udeliť danému subjektu akreditáciu SNAS.
  Členov HK menuje riaditeľ SNAS. Členovia HK sú viazaní mlčanlivosťou na základe písomného vyhlásenia.


  KOMISIE NA VYMENOVANIE POSUDZOVATEĽOV/INŠPEKTOROV/EXPERTOV (KVP)

  Sú zriadené dve komisie SNAS na vymenovanie posudzovateľov na:
  • 1.Odbore laboratórií, inšpekčných orgánov a SLP (KVP-OLIS);
  • 2.Odbore certifikačných orgánov a overovateľov (KVP-OCO).
  Poslaním KVP je posudzovanie návrhov na vymenovanie VP/P/VI/I a na zaradenie expertov do databázy SNAS na základe predloženia všetkých potrebných dokumentov špecifikovaných v MSA-05 tak, aby posudzovanie SNAS mohli vykonávať kompetentní posudzovatelia a experti s objektívne potvrdenou odbornou spôsobilosťou v súlade s medzinárodnými normami, s predpismi medzinárodných organizácií združujúcich akreditačné orgány, s európskymi smernicami a s dokumentmi SNAS.

  TERMINOLOGICKÁ KOMISIA (TK)

  Úlohou TK je riešiť otázky spojené s používaním odborných termínov a ich prekladom z cudzích jazykov, ako aj zjednocovanie odbornej terminológie v oblasti akreditácie.