Organizačná štruktúra SNAS

Organizačná štruktúra SNAS Organizačná


Poradné orgány riaditeľa SNAS:

 • Horizontálny akreditačný výbor
 • Technické výbory
 • Výbor SNAS pre správnu laboratórnu prax
 • Akceptačná komisia
 • Hodnotiace komisie
 • Komisia na vymenovanie posudzovateľov/inšpektorov/expertov
 • Terminologická komisia


 • Horizontálny akreditačný výbor (HAV)

  HAV je poradný orgán SNAS, ktorého prvoradou úlohou je zabezpečovať nestrannosť, objektivitu a nezávislosť národného akreditačného orgánu v podmienkach členského štátu a dohliadať na vývoj a zachovávanie princípov a funkčnosti akreditačného systému v krajine.
  Zoznam členov HAV Zoznam


  Hodnotiace komisie (HK)

  SNAS zriadil tieto dve hodnotiace komisie:
  1. Hodnotiaca komisia SNAS na akreditáciu laboratórií a inšpekčných orgánov
  2. Hodnotiaca komisia SNAS na akreditáciu certifikačných orgánov a overovateľov
  HK sú nezávislé a nestranné poradné orgány riaditeľa SNAS, ktoré prerokúvajú adekvátnosť procesu posudzovania prípadov z oblastí akreditácie, pre ktoré sú určené. Pri hodnotení a prerokúvaní predložených materiálov uplatňujú princíp nezávislosti, nestrannosti a transparentnosti v zmysle dokumentov príslušných medzinárodných akreditačných organizácií a v zmysle platných metodických smerníc pre akreditáciu SNAS. Výsledkom hodnotenia HK je uznesenie odporúčajúce alebo neodporúčajúce riaditeľovi SNAS udeliť danému subjektu akreditáciu SNAS.
  Členov HK menuje riaditeľ SNAS. Členovia HK sú viazaní mlčanlivosťou na základe písomného vyhlásenia.


  Technické výbory (TV)

  Technické výbory SNAS sú poradné orgány riaditeľa SNAS pre príslušné technické oblasti akreditácie. Podieľajú sa na vypracovaní alebo pripomienkovaní metodických smerníc na akreditáciu, ďalších akreditačných kritérií pre špecifické oblasti akreditácie a vyjadrujú svoje stanoviská k ostatným technickým problémom vo vzťahu k akreditácii.