Akreditačná činnosť SNAS

Slovenská národná akreditačná služba postupuje pri svojej činnosti podľa všeobecne platných požiadaviek na akreditáciu stanovených v ISO/IEC 17011, IAF/ILAC A5, Nariadenia EP a R(ES) č. 765/2008, v ďalších súvisiacich medzinárodných normách, aplikačných dokumentoch EA, ILAC, IAF, FALB, európskej legislatíve.

SNAS vykonáva:

A) akreditačné činnosti podľa nasledovných noriem a predpisov:

 1. akreditácia kalibračných laboratórií (ISO/IEC 17025)
 2. akreditácia skúšobných laboratórií (ISO/IEC 17025)
 3. + merania emisií zo stacionárnych zdrojov (+ CEN/TS 15675)
 4. akreditácia medicínskych laboratórií (ISO/IEC 15189 a/alebo ISO/IEC 17025)
 5. akreditácia orgánov certifikujúcich produkty (ISO/IEC 17065):
 6. + sektorovo špecifické certifikačné schémy:
  • produkty ekologickej výroby
  • procesy zvárania
  • spotrebiteľský reťazec lesných produktov (+ TD SFCS 1006)
  • poskytovanie dôveryhodných služieb (+ Nariadenie EP a R(ES) č. 910/2014 (ETSI EN 319 403))
 7. akreditácia orgánov certifikujúcich osoby (ISO/IEC 17024)
 8. akreditácia orgánov certifikujúcich systémy manažérstva (ISO/IEC 17021-1):
 9. + sektorovo špecifické certifikačné schémy:
  • systémy manažérstva kvality (+ ISO/IEC 17021-3)
  • systémy manažérstva kvality pri zváraní
  • systémy trvalo udržateľného obhospodarovania lesov (+ TD SFCS 1005)
  • systémy manažérstva kvality pre zdravotnícke pomôcky
  • systémy environmentálneho manažérstva (+ ISO/IEC 17021-2)
  • systémy manažérstva BOZP (+ ISO/IEC TS 17021-10)
  • systémy manažérstva informačnej bezpečnosti (+ ISO/IEC 27006)
  • systémy manažérstva bezpečnosti potravín (+ ISO/TS 22003)
  • systémy manažérstva konca odpadov
  • systémy manažérstva proti úplatkárstvu (ISO/IEC TS 17021-9)
  • systémy energetického manažérstva (+ ISO 50003)
  • systémy manažérstva plynulého podnikania (+ ISO/IEC TS 17021-6)
  • systémy manažérstva IT služieb (+ ISO/IEC 20000-6)
 10. akreditácia inšpekčných orgánov (ISO/IEC 17020)
 11. akreditácia environmentálnych overovateľov (ISO/IEC 17021-1)
  • Nariadenie EP a R(ES) č. 1221/2009, nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1505, nariadenie Komisie (EÚ) 2018/2026
 12. akreditácia overovateľov emisií skleníkových plynov (EN ISO 14065)
  • vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/2067, nariadenie Komisie (EÚ) č. 601/2012, vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/2066
 13. akreditácia organizátorov PT (ISO/IEC 17043)

B) akreditáciu pre účely notifikácie/autorizácie:
 1. SNAS vykonáva akreditáciu pre účely notifikácie v súlade so smernicami EÚ a v úzkej a efektívnej spolupráci s príslušnými národnými regulátormi:

C) atestácie plnenia notifikačných požiadaviek podľa zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.

D) posudzovanie a inšpekciu laboratórií v oblasti dodržiavania zásad správnej laboratórnej praxe podľa zákona č. 67/2010 Z. z. - Chemický zákon v znení neskorších predpisov.