Akreditačná činnosť SNAS

Slovenská národná akreditačná služba vykonáva akreditáciu technických činností podľa všeobecných kritérií stanovených v príslušných medzinárodných normách a smerniciach ISO/IEC, európskych normách a podľa ďalších požiadaviek uverejnených v príslušných aplikačných dokumentoch EA, ILAC, IAF.

SNAS vykonáva:

(A) Akreditačné činnosti

podľa nasledovných noriem a predpisov:
 • Akreditácia kalibračných laboratórií (ISO/IEC 17025)
 • Akreditácia skúšobných laboratórií (ISO/IEC 17025)
 • Akreditácia medicínskych laboratórií (ISO/IEC 17025, ISO/IEC 15189)
 • Akreditácia orgánov certifikujúcich:
  • Produkty (ISO/IEC 17065)
  • Osoby (ISO/IEC 17024)
  • Systémy manažérstva (ISO/IEC 17021):
   • Systémy manažérstva kvality (QMS)
   • Systémy manažérstva kvality pri zváraní
   • Systémy trvalo udržateľného obhospodarovania lesov (SFCS)
   • Systémy manažérstva kvality pre zdravotnícke pomôcky (MD)
   • Systémy environmentálneho manažérstva (EMS)
   • Systémy manažérstva BOZP (OH&S MS)
   • Systémy manažérstva bezpečnosti informácií (ISMS)
   • Systémy manažérstva bezpečnosti potravín (FSMS)
   • Systémy energetického manažérstva (EnMS)
   • Systémy manažérstva stavu konca kovového odpadu (EWM)
 • Akreditácia inšpekčných orgánov (ISO/IEC 17020)
 • Akreditácia environmentálnych overovateľov (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 761/2001, Zákon č. 491/2005 Z. z., Vyhláška MŽP SR č. 606/2005 Z. z.)
 • Akreditácia overovateľov emisií skleníkových plynov (EN ISO 14065, Nariadenie Komisie (EÚ) č. 600/2012 a 601/2012)
 • Akreditácia organizátorov PT (ISO/IEC 17043)

(B) Atestácie plnenia notifikačných/autorizačných požiadaviek

(EN 45503, EA-2/17)

(C) Posudzovanie a inšpekciu laboratórií v oblasti dodržiavania zásad správnej laboratórnej praxe

(OECD (ENV/MC/CHEM (98)17,No.1, Directive 2004/10EC a 2004/9/EC)

(D) Akreditačné činnosti v zahraničí

SNAS vykonáva akreditácie v zahraničí v súlade so zásadami cezhraničnej akreditácie EA-2/13 a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 po predchádzajúcom informovaní národného akreditačného orgánu v príslušnej krajine (PL-4)

V súvislosti so svojimi akreditačnými aktivitami prijíma SNAS medzinárodné (EA, ILAC, IAF) alebo svoje vlastné aplikačné a usmerňujúce dokumenty. Ak sú medzinárodné aplikačné alebo usmerňujúce dokumenty dostupné, sú tieto implementované do akreditačnej praxe SNAS. Aplikačné dokumenty SNAS sú vypracovávané technickými výbormi alebo osobami s potrebnou odbornosťou.
Vo vzťahu k rozširovaniu svojich činností SNAS vypracoval, zdokumentoval a implementoval postupy pre rozširovanie rozsahu svojej činnosti berúc do úvahy požiadavky zainteresovaných strán.

Charakter služieb SNAS

V súvislosti s akreditáciou poskytuje SNAS ďalšie služby:
 • Všeobecné informácie o akreditácii, jej poslaní a úlohách v hospodárstve a v spoločnom trhu.
 • Informácie o SNAS, jej činnosti, situácii v oblasti akreditácie v zahraničí, poslaní a úlohách medzinárodných organizácií v oblasti akreditácie atď.
 • Informácie o postupoch akreditácie.
 • Informácie o predpisoch SNAS a dokumentoch medzinárodných a Európskych organizácií činných v oblasti akreditácie, interpretácia jednotlivých opatrení spomenutých v daných dokumentoch.
 • Na požiadanie poskytovanie dokumentov a publikácií vydaných SNAS.
 • Na požiadanie poskytovanie prednášateľov pre oblasť akreditácie.
 • Poskytovanie informácií o akreditovaných subjektoch a subjektoch uznaných SNAS na účely akreditácie (akreditované kalibračné laboratóriá), ich príslušné oblasti akreditácie, platnosť osvedčení o akreditácii atď.
 • Propagovanie akreditovaných subjektov prostredníctvom siete INTERNET.
 • Podpora účasti slovenských laboratórií v medzilaboratórnych porovnávaniach a projektoch skúšok spôsobilosti organizovaných SNAS alebo inými orgánmi na medzinárodnej úrovni.
 • Organizovanie vzájomnej výmeny informácií v oblasti akreditácie na úrovni akreditovaných subjektov s cieľom poskytnúť najnovšie informácie o akreditácii na Slovensku a v zahraničí.
 • Informovanie o vydaní alebo aktualizovaní nových noriem, dokumentov, príručiek v oblasti akreditácie.

SNAS neposkytuje žiadne služby, ktoré by mohli spochybniť nezávislosť, objektívnosť a nestrannosť jeho akreditácií. V tejto súvislosti neponúka služby a/alebo neposkytuje rady, návrhy riešenia ako splniť akreditačné kritériá, konzultácie atď. ktoré by mohli mať za následok konflikt záujmov.

Experti SNAS zainteresovaní na príprave žiadateľa o akreditáciu alebo poskytujúci iné služby nezlučiteľné s činnosťou akreditačného orgánu sú povinní deklarovať takéto svoje aktivity v kontrakte a budú vylúčení z posudzovania spojeného s akreditáciou daného žiadateľa.
Každý zamestnanec SNAS s trvalým pracovným pomerom deklaruje záväzok nezávislosti a nestrannosti v pracovnej zmluve a podpisom Vyhlásenia zamestnanca SNAS. Každý posudzovateľ SNAS deklaruje takýto záväzok podpísaním Vyhlásenia posudzovateľa SNAS pred začiatkom činnosti na danom prípade akreditácie.

Propagácia služieb SNAS

Informácie o poskytovaných službách SNAS sú dostupné na internetovej stránke SNAS, sú publikované vo Vestníku ÚNMS SR, v časopise „Metrológia a skúšobníctvo“ a sú tiež distribuované pri rôznych príležitostiach (ako sú školenia, semináre alebo konferencie organizované SNAS).

Prieskum potrieb a spokojnosti akreditovaných subjektov

Prieskum potrieb a spokojnosti akreditovaných subjektov SNAS v oblasti akreditácie je pre SNAS dôležitým druhom informácie spätnej väzby o úrovni, rozsahu a kvalite poskytovaných služieb.
Prieskum sa robí pomocou dotazníkov distribuovaných všetkým akreditovaným subjektom vlastniacim platné osvedčenie o akreditácii, všetkým registrovaným žiadateľom o akreditáciu a ďalším záujemcom.
Výsledky prieskumu využíva SNAS ako jeden zo zdrojov pre identifikáciu preventívnych činností a ako podnety pre zlepšenie svojho programu kvality.