Akreditácia a poslanie SNAS

Akreditácia je nestranné a nezávislé posúdenie a osvedčenie spôsobilosti subjektu akreditačnou autoritou o tom, že subjekt je spôsobilý vykonávať činnosti špecifikované v osvedčení a trvalo plniť požiadavky spôsobilosti určené príslušným normatívnym dokumentom.

Akreditácia, aj preto, že sa vykonáva nezávisle a nestranne, sa považuje za hlavný faktor dôveryhodnosti a správnosti výsledkov činnosti akreditovaného subjektu, čo je dôvod, pre ktorý má byť využitá na posudzovanie a na hodnotenie všetkých činností, od výsledkov ktorých spoločnosť očakáva vysoký stupeň správnosti a dôvery.

Akreditácia je nástroj najvyššej garancie dôveryhodnosti, a preto nesmie využívať motiváciu zisku a konkurencie.

Akreditácia je služba spoločnosti a nie sú dôvody robiť rozdiel medzi akreditáciou aplikovanou v dobrovoľnej sfére a akreditáciou v regulovanej sfére. Poskytuje dôveru v skúšobné protokoly a v certifikáty najmä tým, že používa akreditačné kritériá podľa medzinárodných noriem ISO/IEC a EN. Z toho vyplýva dôvera v porovnateľnosť skúšobných protokolov a certifikátov s protokolmi vydávanými v zahraničí; výrobcovia, poskytovatelia služieb, spotrebitelia a tiež vládne orgány môžu mať dôveru k výsledkom skúšania a k certifikátom vydaným akreditovanými štruktúrami a vládne orgány aj dôveru v korektnú aplikáciu svojich regulačných opatrení.

Akreditácia v súčasnosti predstavuje globálnu štruktúru, koordinovanú a riadenú globálne dvoma medzinárodnými akreditačnými organizáciami ILAC - International Laboratory Accreditation Cooperation a IAF - International Accreditation Forum úzko spolupracujúcimi so svetovou obchodnou organizáciou WTO - World Trade Organization, s medzinárodnou organizáciou pre normalizáciu ISO - International Standard Organization a s globálnou metrologickou autoritou CIPM - Comité International des Poids et Mesures. Koordinovaný postup uvedených globálnych organizácií vytvára podmienky a postupy pre harmonizované uplatňovanie akreditácie, aj keď sa vykonáva na národnej úrovni prostredníctvom národných akreditačných orgánov.

Slovenská národná akreditačná služba (SNAS) ako národný akreditačný orgán uznávaný vládou Slovenskej republiky plní dôležitú úlohu v národnom systéme posudzovania zhody vytvorenom na odstránenie technických prekážok domáceho a medzinárodného obchodu Slovenskej republiky a podporu požadovanej úrovne kvality výrobkov, služieb a ochrany spotrebiteľa.

Akreditácia odborných činností sa na Slovensku vykonáva v súlade s medzinárodne uznávanými princípmi danými normami ISO/IEC série 17000 (EN série 45000) a vytvára základný predpoklad pre plnenie záväzkov prijatých vládou Slovenskej republiky v súvislosti so vstupom SR do Európskej únie v máji 2004.

V tejto súvislosti SNAS:

  • vykonáva posudzovanie spôsobilosti orgánov posudzovania zhody (CAB - Conformity Assessment Body) ako nezávislá tretia strana uznávaná vládou Slovenskej republiky,
  • udeľuje osvedčenia o akreditácii orgánom posudzovania zhody, čím oficiálne potvrdzuje ich spôsobilosť vykonávať deklarované činnosti nestranne, nezávisle a na požadovanej odbornej úrovni, ktoré sú uznávané v Slovenskej republike i v zahraničí,
  • ako signatár EA MLA, ILAC MRA a IAF MLA je považovaný za rovnocenný akreditačný orgán s inými akreditačnými orgánmi – signatármi vyššie uvedených MLA/BLA/MRA na celom svete a zároveň uznáva rovnocennosť výsledkov činností orgánov posudzovania zhody akreditovaných inými akreditačnými orgánmi - signatármi MLA/BLA/MRA,
  • poskytuje klientom orgánov posudzovania zhody požadovanú dôveru, že výsledky činnosti týchto orgánov sú plne hodnoverné. Významnú podporu v tomto smere dáva laboratórna kombinovaná značka MRA a certifikačná kombinovaná značka MLA. SNAS ako signatár ILAC MRA a IAF MLA je oprávnený udeliť príslušnú licenciu všetkým CAB, ktoré akreditoval. To dáva výsledkom vydaným orgánmi, ktoré SNAS akreditoval, najvyššiu úroveň dôvery vo vzťahu k ich klientom na celom svete.,
  • vytvára podmienky na vylúčenie viacnásobného posudzovania spôsobilosti v rovnakých oblastiach činnosti rôznymi orgánmi,
  • podporuje činnosti na ochranu spotrebiteľa,
  • poskytuje širokú publicitu všetkým akreditovaným orgánom posudzovania zhody v SR i v zahraničí.