Poskytovanie informácií

Slovenská národná akreditačná služba
P. O. Box 74
Karloveská 63
840 00 Bratislava 4

IČO: 30809673
DIČ: 2020815115
IČ DPH: SK2020815115

Bankové spojenie:
Štátna pokladnica číslo účtu: 7000369571 / 8180

Informácie možno získať osobne každý pracovný deň od 09:00do 15:00 h, telefonicky alebo emailom na: pozri Kontakty


INFORMÁCIE:

Podávanie žiadostí o akreditáciu: snas@snas.sk

Odborné informácie v súvislosti s akreditáciou pracovníci príslušného odboru v konkrétnej oblasti, akreditačné požiadavky:

  • Odbor laboratórií, inšpekčných orgánov a správnej laboratórnej praxe: olis@snas.sk
  • Odbor certifikačných orgánov a overovateľov: oco@snas.sk

Fakturácia akreditačných služieb: fakturacia@snas.sk

Informácie o platnom rozsahu akreditácie subjektu: juraj.vondrasek@snas.sk

Informácie k webovej stránke: webmaster@snas.sk


Poskytovanie informácií v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:
Žiadosť o sprístupnenie informácie podľa zákona možno podať:
  • písomne na adresu: Slovenská národná akreditačná služba, Karloveská 63, P. O. Box 74, 840 00 Bratislava 4
  • telefonicky v pracovných dňoch v čase od 9.00 – 15.00 h na č. 0948 409 834 alebo 0948 349 517
  • e-mailom na adresu: info@snas.sk
  • osobne v pracovných dňoch v čase od 9.00 – 15.00 h v sídle SNAS na č. dverí H-349 (podateľňa)
Postup podania žiadosti a postup SNAS pri vybavovaní žiadosti podľa zákona č. 211/2000 Z. z.
Sadzobník – Stanovenie úhrad nákladov za sprístupnenie informácií SNAS podľa zákona č. 211/2000 Z. z.