Sťažnosti a odvolania

Sťažnosť na aktivity SNAS alebo akreditovaného orgánu posudzovania zhody možno podať:

  • písomne na adresu: Slovenská národná akreditačná služba, Karloveská 63, P. O. Box 74, 840 00 Bratislava 4
  • e-mailom na adresu: snas@snas.sk
  • telefonicky v pracovných dňoch v čase od 8.30 – 15.00 h na č. +421 948 349 517
  • osobne v pracovných dňoch v čase od 8.30 – 15.00 h v sídle SNAS

Postup pre podanie a riešenie sťažností doručených na SNAS sú uvedené v metodickej smernici MSA-06, kap.9.


Odvolanie proti rozhodnutiam SNAS

Odvolanie proti rozhodnutiu SNAS možno podať písomne na adresu: Slovenská národná akreditačná služba, Karloveská 63, P. O. Box 74, 840 00 Bratislava 4.
Lehota na podanie odvolania: Proti rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

Postup pre podanie a riešenie odvolaní doručených na SNAS sú uvedené v metodickej smernici MSA-06, kap.9.