www.snas.sk
 AKREDITAČNÁ ČINNOSŤ SNAS
 O nás
 Stručná história
 Akreditácia a poslanie SNAS
 Akreditačná činnosť SNAS
 Organizačná štruktúra
 COVID-19
 Usmernenie pre CO certifikujúce v ohniskách COVID-19
 Komunikácia EA k členom EA a CAB posudzovania zhody v súvislosti s COVID-19
 Často kladené otázky IAF
 Pokyny pre testovacie pracoviská SLP vo vzťahu ku koronavírusu (COVID-19)
 Akreditované laboratóriá na testovanie tvárových masiek
 Činnosti v špecifickej situácii COVID-19 a EMAS
 Udržiavanie certifikácie podľa CPR počas krízy COVID-19
 Aktivity vzdialeného auditu pre akreditovanú certifikáciu bezpečnosti potravín
 Usmernenie SNAS k akreditačným činnostiam
 Usmernenie ÚNMS k činnosti v oblasti metrológie
 MEDZINÁRODNÝ KONTEXT
 Členstvo
 Medzinárodné uznanie
 Vzájomné hodnotenia
 Záväzky v medzinárodných organizáciách
 POLITIKY SNAS
 Politiky SNAS
 AKREDITÁCIA
 Hlavné znaky akreditácie
 Rozsah a štruktúra MLA a MRA
 Oznamovanie zmien u akreditovaného subjektu
 Akreditačné značky
 AKREDITÁCIA FLEXIBILNÉHO ROZSAHU
 AKREDITOVANÉ SUBJEKTY
 IAF CERTSEARCH
 MEDZILABORATÓRNE POROVNÁVACIE MERANIA
 NADVÄZNOSŤ MERANÍ
 DOKUMENTY SNAS
 Tlačivá pre žiadateľov o služby SNAS
 Tlačivá
 Metodické smernice na akreditáciu
 Cenník služieb SNAS
 Prístup k dokumentom EA, ILAC a IAF
 Kontrolné otázky
 Výročné správy
 Objednávky a faktúry
 Ochrana osobných údajov
 Protikorupčný program SNAS
 Usmernenia EA, ILAC, IAF
 SPRÁVNA LABORATÓRNA PRAX
 Národný program dodržiavania zásad SLP
 Žiadosť o overenie dodržiavania zásad SLP
 Legislatíva SLP
 Metodické smernice
 Zoznam testovacích pracovísk
 Oznamy SLP
 Užitočné informácie
 OZNAMY SNAS
 AIS
 PT v AIS
 Elektronická faktúra
 Údržba železničných koľajových vozidiel (schéma ECM)
 Audítor kybernetickej bezpečnosti (schéma NBÚ)
 Dôveryhodné služby (eIDAS)
 Katalóg činností pre skúšobné a medicínske laboratóriá
 Signatárstvo IAF MLA v oblasti certifikácie osôb
 Verifikácia
 Akreditácia pre účely notifikácie
 Svetový deň akreditácie
 20. výročie vzniku SNAS
 Oznam pre CAB
 Oznam pre subjekty vykonávajúce kalibráciu záznamových zariadení v cestnej doprave
 Oznam pre subjekty vykonávajúce kalibráciu záznamových zariadení v cestnej doprave - tachografov I. a II. Generácie
 EA a dopad brexitu
 Príprava študentov VŠ
 Oznam k zasielaniu rozhodnutí do elektronických schránok
 SEMINÁRE SNAS
 PRACOVNÉ PONUKY
 LINKY
 FAQ
 KONTAKTY
 Kontakty
 Poskytovanie informácií
 Sťažnosti a odvolania
 Protispoločenská činnosť
 Osobné údaje
 Kde nás nájdete
 FALOŠNÉ CERTIFIKÁTY
 FALOŠNÉ CERTIFIKÁTY
 MAPA SERVERA