Medzilaboratórne porovnávacie merania a skúšky spôsobilosti laboratórií

SKÚŠANIE - Programy PT a ILC

KALIBRÁCIA - Programy PT a ILC

Medzilaboratórne porovnávacie merania (ILC) a skúšky spôsobilosti laboratórií (PT) predstavujú dôležité prostriedky integrálneho hodnotenia technickej spôsobilosti laboratórií. SNAS považuje účasť laboratórií na projektoch ILC a PT za dôležitú súčasť preukazovania plnenia akreditačných kritérií akreditovaných laboratórií.

V súvislosti s ILC a PT vydal SNAS niekoľko dokumentov ako PL-23 a MSA-L/08.

SNAS požaduje aktívnu účasť laboratórií na projektoch ILC a PT organizovaných na Slovensku alebo na medzinárodnej úrovni v súlade s príslušnými predpismi EA.

V prípadoch kde skúšky spôsobilosti nie sú možné, SNAS určil pravidlá na zabezpečenie prijateľnej úrovne nadväznosti meraní, ktoré sú definované v MSA-L/08.

----------

Aktuálne medzinárodné projekty skúšok spôsobilosti a medzilaboratórnych porovnávacích meraní


SKÚŠANIE - Programy PT a ILC:


NOVÉ! PTP organizátor - Fine Finish Proficiency Testing Provider
 • Program: Program'
 • Prihláška: Prihláška'
 • Zmluva: Zmluva'

NOVÉ! PTP organizátor - CompaLab
NOVÉ! PTP organizátor - IFA-Tulln
NOVÉ! Skúšky spôsobilosti PT na rok 2018 a semináre na tému Akustika
PT program v oblasti krmív, nealkoholických nápojov a sušeného mlieka
Vaječné a cereálne produkty
PT provider - The Institute for Interlaboratory Studies Spijkenisse, The Netherlands
PT provider v oblasti potravín, krmív, hnojív a nápojov
 • Organizátor: DUCARES
 • Info: Leták'

PT Provider UCLSB
CompaLab proficiency tests in the field of metallurgy and steels for concrete
 • Organizátor: CompaLab
 • PT: chemical analysis on non alloyed, alloyed and stainless steels, on copper alloys and ferro alloys; metallographic tests (size of grain, content in non metallic inclusions) on steels and copper alloys; intergranular corrosion tests on stainless steels; roughness of a metallic surface; gloss and colorimetry of surfaces; tests of non-organic (zinc coating) and organic coatings (paints): pull-off test, cross-cut test, salt spray corrosion test, SO2 test, resistance to humidity, to immersion in water and to UV exposure; Charpy test at room and low temperature; Brinell, Vickers, Rockwell hardness tests, including low loading Vickers tests; tensile tests at room and high temperature, on sample to be machined, on flat steel, on stainless steel, on pipe; tests of concrete reinforcing steels (bars and welded fabrics), including fatigue testing; tests of concrete prestressing steels, including stress corrosion, relaxation and deflected tension

 • Info: Proficiency testing programsPT pre CHC (Chlorinated hydrocarbons) a BTEX

PT for pesticides and metabolites in accordance with the Drinking Water Ordinance
 • Organizátor: Umweltbundesamt GmbH
 • Program: PT'


Program vykonávania technických projektov pre medzilaboratórne porovnania na obdobie rokov 2015 - 2019

Skúšky spôsobilosti pre laboratóriá - B.I.P.E.A. Proficiency Testing provider

 • Organizátor: B.I.P.E.A. Proficiency Testing provider, Paris - FRANCE

 • Prospekt: B.I.P.E.A.

 • Info: http://www.bipea.org


PT v oblasti mikrobiologických analýz

 • Organizátor: DRRR (Deutsches Referenzbüro für Lebensmittel-Ringversuche und Referenzmaterialien GmbH)

 • Info: http://www.drrr.de/en


The Union of Construction Laboratory Specialists of Bulgaria (UCLSB)
Medzilaboratórne porovnávacie merania v oblasti fyzikálnych faktorov prostredia

 • Organizátor: Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Katedra environmentalistiky

 • Info: http://www.mlpm.elfa.skNárodné referenčné centrum pre organizovanie medzilaboratórnych porovnávacích skúšok v oblasti potravín
Skúšky spôsobilosti - Proficiency Testing Australia (PTA)
Skúšky spôsobilosti - Vonkajšie, vnútorné a pracovné ovzdušie. Genetika
 • Organizátor: Státní zdravotní ústav, Expetní skupia pro zkoušení způsobilosti, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10

 • Info: http://www.szu.cz/esptSkúšky spôsobilosti - Analýzy vôd, odber vzoriek
 • Organizátor: Státní zdravotní ústav, Expetní skupia pro zkoušení způsobilosti, Šrobárova 48, 100 42 Praha 10

 • Info: http://www.szu.cz/esptILT- the Proficiency Testing on “Tensile strength and elongation at break test of PVC cables according to standards IEC 60227-2 and IEC 60811-1-1, chapter 9 (code ILT-S-03)
 • Organizátor: ILT – Interlaboratory Test

 • Info: For more information about the Proficiency Testing on “Tensile strength and elongation at break test of PVC cables according to standards IEC 60227-2 and IEC 60811-1-1, chapter 9 (code ILT-S-03) plese visit http://www.PTinterlaboratory.comiis - porovnávacie merania
IFA- Test Systems Interlaboratory Comparisons for Water Analysis
PT programy z rôznych sektorov
 • Organizátor: LGC, Quality Management (QM) a Aquacheck

 • Info:

 • Registrácia: priebežne

Výskumný ústav vodného hospodárstva - Program PT a ILC
ASLAB - Program PT a ILC


Dôležité linky:

Európska databáza programov skúšok spôsobilosti - EPTIS

Institute for Interlaboratory Studies - Program PT

QM - Info - skúšky spôsobilosti v oblasti chemického, potravinárskeho, mikrobiologického skúšania

Aquacheck - Info - PT programy skúšok vody

LGC - Info

NMi - Info - PT programy v oblasti analýzy vody a pôdy

University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Vienna - IFA test, BOKU - PT programy v oblasti analýzy vody

Analytical Products Group, Inc. - Info - PT programy v oblasti analýzy odpadových a pitných vôd, pôdy a nebezpečného odpadu

Calibrium - Info - MPS pre skúšobné laboratóriá v stavebníctve

Sigma-Aldrich RTC - Info - akreditovaný poskytovateľ Environmentálnych PT programov podľa ISO/IEC 17043


KALIBRÁCIA - Programy PT a ILC:


Slovenská legálna metrológia (akreditovaný organizátor ILC) - Program ILC

Český metrologický institut (akreditovaný organizátor ILC) - Program ILC

NMi (akreditovaný organizátor ILC) - http://www.nmi.nl

ATG s.r.o. (akreditovaný organizátor PT pre NDT laboratóriá) - http://www.atg.cz


Dôležité linky:

Európska databáza programov skúšok spôsobilosti - EPTIS

Politika ILAC o účasti na národných a medzinárodných programoch skúšok spôsobilosti - ILAC P9: 06/2014