Legislatíva SLP

klik pre otvorenie súboruNariadenie vlády č. 92/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 320/2010 Z. z., ktorým sa upravujú činnosti testovacích pracovísk a činnosti inšpektorov vykonávajúcich inšpekcie, audit a overovanie dodržiavania zásad správnej laboratórnej praxe96,31 kBstiahnuť
klik pre otvorenie súboruNariadenie vlády č. 320/2010 Z. z., ktorým sa upravujú činnosti testovacích pracovísk a činnosti inšpektorov vykonávajúcich inšpekcie, audit a overovanie dodržiavania zásad správnej laboratórnej praxe120,86 kBstiahnuť
klik pre otvorenie súboruZákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon)180,63 kBstiahnuť
Nariadenie komisie (ES) č. 440/2008 z 30. mája 2008, ktorým sa ustanovujú testovacie metódy podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH)
klik pre otvorenie súboruNariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES2,06 MBstiahnuť
klik pre otvorenie súboruDirective 2004/9/ec of the European Parliament and of the council on the inspection and verification of good laboratory practice (GLP)247,93 kBstiahnuť
klik pre otvorenie súboruZRUŠENÉ k 1.4.2010: Nariadenie vlády SR č. 298/2007 ktorým sa ustanovujú podrobnosti o činnostiach testovacích pracovísk, pracovných náplniach ich zamestnancov a podrobnosti o činnostiach a pracovných náplniach inšpektorov vykonávajúcich inšpekcie a overovanie dodržiavania zásad správnej laboratórnej praxe138,7 kBstiahnuť
klik pre otvorenie súboruZRUŠENÉ k 1.4.2010: Zákon č. 95/2007 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov73,11 kBstiahnuť
klik pre otvorenie súboruZRUŠENÉ k 1.4.2010: Zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch237,12 kBstiahnuť
klik pre otvorenie súboruZRUŠENÉ k 1.4.2010: Výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 3/2008 ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 2/2002 na vykonanie zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov44,38 kBstiahnuť