Legislatíva SLP

klik pre otvorenie súboruNariadenie vlády č. 92/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 320/2010 Z. z., ktorým sa upravujú činnosti testovacích pracovísk a činnosti inšpektorov vykonávajúcich inšpekcie, audit a overovanie dodržiavania zásad správnej laboratórnej praxe96,31 kBstiahnuť
klik pre otvorenie súboruNariadenie vlády č. 320/2010 Z. z., ktorým sa upravujú činnosti testovacích pracovísk a činnosti inšpektorov vykonávajúcich inšpekcie, audit a overovanie dodržiavania zásad správnej laboratórnej praxe120,86 kBstiahnuť
klik pre otvorenie súboruZákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon)180,63 kBstiahnuť
Nariadenie komisie (ES) č. 440/2008 z 30. mája 2008, ktorým sa ustanovujú testovacie metódy podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH)
klik pre otvorenie súboruNariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES2,06 MBstiahnuť
klik pre otvorenie súboruDirective 2004/9/ec of the European Parliament and of the council on the inspection and verification of good laboratory practice (GLP)247,93 kBstiahnuť
klik pre otvorenie súboruDirective 2004/1O/EC of the European Parliament and of the Council on the harmonisation of laws, regulations and administrative provisions relating to the application of the principles of good laboratory practice and the verification of their applications for tests on chemical substances (codified version)239,72 kBstiahnuť
klik pre otvorenie súboruZRUŠENÉ k 1.4.2010: Nariadenie vlády SR č. 298/2007 ktorým sa ustanovujú podrobnosti o činnostiach testovacích pracovísk, pracovných náplniach ich zamestnancov a podrobnosti o činnostiach a pracovných náplniach inšpektorov vykonávajúcich inšpekcie a overovanie dodržiavania zásad správnej laboratórnej praxe138,7 kBstiahnuť
klik pre otvorenie súboruZRUŠENÉ k 1.4.2010: Zákon č. 95/2007 ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov73,11 kBstiahnuť
klik pre otvorenie súboruZRUŠENÉ k 1.4.2010: Zákon č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch237,12 kBstiahnuť
klik pre otvorenie súboruZRUŠENÉ k 1.4.2010: Výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 3/2008 ktorým sa mení a dopĺňa výnos Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 2/2002 na vykonanie zákona č. 163/2001 Z. z. o chemických látkach a chemických prípravkoch v znení neskorších predpisov44,38 kBstiahnuť