VERIFIKÁCIA A VALIDÁCIA

Akreditácia overovateľov emisií skleníkových plynov


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) v zmysle ustanovení čl. 54 ods. 1 nariadenia Komisie (EÚ) č. 600/2012 určilo Slovenskú národnú akreditačnú službu (SNAS) v súlade s § 24 ods. 1 písm. a) zákona č. 414/2012 Z. z. o obchodovaní s emisnými kvótami a o zmene a doplnení niektorých zákonov za vnútroštátny akreditačný orgán.

MŽP SR ďalej určilo, že SNAS bude vykonávať akreditáciu pre nasledujúci rozsah činností podľa prílohy I nariadenia: 1a, 1b, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 s výnimkou výroby kyseliny adipovej (emisie CO2 a N2O), výroby glyoxalu a kyseliny glyoxylovej (emisie CO2 a N2O) a výroby kaprolaktámu, 10, 11, 12 a 98.

Akreditácia overovateľov emisií skleníkových plynov sa vykonáva podľa normy EN ISO 14065:2013 Skleníkové plyny. Požiadavky na validačné a overovacie orgány na účely ich akreditácie alebo iných foriem uznávania a vykonávacieho nariadenia Komisie (EÚ) 2018/2067 o overovaní údajov a o akreditácii overovateľov podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES.

Politiku SNAS na akreditáciu overovateľov emisií skleníkových plynov určuje predpis PL-28. Základné princípy týkajúce sa žiadateľov o akreditačné služby sú uvedené MSA-04.

Práva, povinnosti a zodpovednosti SNAS a orgánov posudzovania zhody stanovuje MSA-06. V prílohe 1 MSA-06 sú v tab. 1 uvedené Základné a súvisiace dokumenty pre akreditačný proces a v tab. 9 Základné a súvisiace dokumenty pre akreditáciu overovateľov emisií skleníkových plynov.

V oblasti akreditácie overovateľov emisií skleníkových plynov sa uplatňujú Metodické smernice na akreditáciu MSA-V/01, MSA-V/02, MSA-V/03 a MSA-V/04. Zo všeobecných a prierezových MSA sa uplatňuje MSA-02.

Všetky vyššie spomenuté Metodické smernice na akreditáciu nájdete tu.

Šablónu na oznámenie vykonané overovateľom správ o emisiách skleníkových plynov nájdete v slovenskej verzii na http://www.snas.sk/index.php?l=sk&p=6&ps=115 a v anglickej verzii na http://www.snas.sk/index.php?l=en&p=6&ps=115.


Odborný garant pre oblasť akreditácie overovateľov emisií skleníkových plynov:
Ing. Renáta Kuťková, tel.: +421 902 931 603, mail: renata.kutkova@snas.sk

Zástupca odborného garanta pre oblasť akreditácie overovateľov emisií skleníkových plynov:
Ing. Gizela Pelechová, tel.: +421 948 073 247, mail: gizela.pelechova@snas.sk


Zoznam akreditovaných overovateľov emisií skleníkových plynov je uverejnený na webovej stránke SNAS v slovenskej verzii tu a v anglickej verzii tu.