Novela zákona o metrológii

Informácia pre autorizované osoby vykonávajúce overovanie určených meradiel

Od 1.3.2017 je účinný zákon č. 42/2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 142/2000 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon“). V zmysle §23, odst. 2, písm. c) zákona ÚNMS SR autorizuje podnikateľa alebo inú právnickú osobu, ktorá v prípade žiadosti na výkon overovania určených meradiel má akreditáciu podľa osobitného predpisu v oblasti a rozsahu, ktorá je predmetom žiadosti o autorizáciu na výkon overovania určených meradiel. Táto povinnosť nadobúda dňom 1.3.2018.

Preverenie akreditačných požiadaviek vykonáva Slovenská národná akreditačná služba na základe predloženej žiadosti o akreditáciu (prostredníctvom systému AIS). Postup pri akreditácii sa riadi dokumentom MSA-04, ktorú nájdete v Zozname MSA.

Žiadatelia o uvedenú službu spolu so žiadosťou o akreditáciu vypĺňajú Prílohu OA 1 (pre kalibračné laboratórium). Návod na vyplnenie Prílohy OA 1 k žiadosti nájdete v MSA L/01, ktorú nájdete v Zozname MSA.

Akreditačný proces od podania žiadosti až po ukončenie trvá cca 6 až 9 mesiacov.


V prípade otázok kontaktujte odborného garanta pre kalibračné laboratóriá: Ing. Renáta Knorová, renata.knorova@snas.sk, mobil: 0948 371 016