Oznam pre subjekty vykonávajúce kalibráciu záznamových zariadení v cestnej doprave

Vzorový pracovný postup na vykonávanie kalibrácie/metrologickej kontroly záznamových zariadení v cestnej doprave sa nachádza na webovej stránke SMU: http://smu.sk/dokumenty-na-stiahnutie/ v časti "Metodické postupy", názov súboru: "Metodický postup na výkon metrologickej kontroly záznamových zariadení v cestnej doprave".

Uvedený dokument je záväzný pre všetky subjekty, ktoré vykonávajú metrologickú kontrolu uvedených meradiel a žiadajú o udelenie akreditácie pre túto činnosť.

Záznamové zariadenia (tachografy) sú kľúčovým prvkom pri bezpečnosti cestnej premávky.
V súčasnosti v Slovenskej republike platí zákon č. 461/2007 Z. z. o používaní záznamového zariadenia v cestnej doprave.
Okrem predpisov a zákonov z oblasti metrológie platí aj európska legislatíva v predmetnej oblasti.

Súčasťou posudzovania pri akreditácii subjektov vykonávajúcich „kalibrácie“ uvedených meradiel je aj posúdenie plnenia týchto požiadaviek.

Zoznam úkonov periodických prehliadok záznamových zariadení v cestnej doprave, ktoré musia byť zapracované v pracovných postupoch nájdete na:

https://www.mindop.sk/uploads/extfilesnew/doprava/cesta/CD/Autorizovane%20a%20reigstrovane%20dielne_usmernenie.pdf
https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/cestna-doprava-a-cestna-infrastruktura/cestna-doprava/periodicke-prehliadky-zaznamovych-zariadeni

Viac informácií Vám poskytne odborný garant pre inšpekciu - Ing. Stanislav Musil , CSc., mobil: 0948 206 843, e-mail: stanislav.musil@snas.sk .