Vážené dámy a páni,

dovoľte, aby som Vám vyjadril poďakovanie za prejavenú dôveru, ktorú ste nám v uplynulom roku prejavili. Touto cestou by som Vám chcel úprimne zaželať veľa pracovných a osobných úspechov v roku 2019. V tomto roku bude tomu už 20 rokov, čo Slovenská národná akreditačná služba, ako národný akreditačný orgán, začala poskytovať akreditačné služby.

V uplynulom období sme uskutočnili mnohé zmeny. Predovšetkým sme elektronizovali svoje procesy a od roku 2016 realizujeme akreditačné služby výlučne prostredníctvom Akreditačného informačného systému (AIS) - https://ais.snas.sk, ako novej platformy vyvinutej na efektívnejšie riadenie akreditácie orgánov posudzovania zhody.

V roku 2018 sme boli podrobení vzájomnému hodnoteniu (evaluácii) zo strany EA (European cooperation for Accreditation). Predmetom evaluácie bolo posúdenie plnenia požiadaviek novej verzie medzinárodnej normy ISO/IEC 17011:2017 pre akreditačné orgány akreditujúce orgány posudzovania zhody. Zároveň bolo posúdené aj rozšírenie našej MLA o oblasť poskytovateľov skúšok spôsobilosti podľa požiadaviek normy ISO/IEC 17043. Evaluátori kladne hodnotili zavedený akreditačný systém SNAS, najmä jeho informačný systém – AIS, ktorým by sa podľa ich vyjadrení mohli inšpirovať aj iné akreditačné orgány združené v EA.

Zvýšená dôveryhodnosť našej inštitúcie bola tiež potvrdená na Valnom zhromaždení zástupcov národných akreditačných orgánov združených v EA v máji uplynulého roku v Sofii, na ktorom som bol zvolený do funkcie člena najvyššieho riadiaceho orgánu EA - Executive Committee.

Akreditačné orgány podľa normy ISO/IEC 17011: 2017 fungujú na neziskovom základe a musia mať dostatok finančných zdrojov potrebných na vykonávanie svojich činností.

Nárast miezd vo verejnej správe a priemysle, ktorého sme v súčasnosti svedkami, prirodzene vyvoláva tlak aj na odmeňovanie posudzovateľov a expertov vykonávajúcich akreditačné služby. Z tohto dôvodu, po viac ako piatich rokoch, nastavujeme nový systém odmeňovania členov posudzovacích skupín. Časť zvýšených nákladov budeme kryť z rezervného fondu a časť zmenenými sadzbami za akreditačné služby, ktoré sme zapracovali do RR-02 Cenník služieb SNAS, s účinnosťou od 15. januára 2019. Sadzby ročného poplatku za udržiavanie akreditácie a poplatku za žiadosť ostávajú nezmenené.

Pretože chceme pre vás poskytovať akreditačné služby ešte lepšie, aj tento rok budeme naďalej pracovať na zvyšovaní kvality a efektívnosti akreditačného systému v Slovenskej republike.

S úctou

Martin Senčák
riaditeľ SNAS