Akreditácia flexibilného rozsahu

SNAS poskytuje akreditáciu flexibilného rozsahu v oblasti akreditácie skúšobných, medicínskych a kalibračných laboratórií. V rámci akreditácií udelených SNAS sú laboratóriá rozdelené na laboratóriá s tzv. fixným rozsahom akreditácie a laboratóriá s flexibilným rozsahom akreditácie, pričom laboratórium môže mať akreditovaný buď len fixný alebo len flexibilný rozsah, alebo môže mať akreditovanú časť rozsahu ako fixnú a časť rozsahu ako flexibilnú.

Fixný rozsah znamená presné zadefinovanie rozsahu, na aké konkrétne činnosti je laboratórium akreditované a mimo týchto činností sa nemôže odkazovať na svoj akreditovaný status. V prípade potreby rozšírenia svojich akreditovaných činností laboratórium požiada SNAS o tzv. rozšírenie akreditácie. SNAS po posúdení a overení plnenia príslušných požiadaviek rozšíri rozsah a/alebo oblasť akreditácie laboratória. Tento typ akreditácie je vhodný pre laboratóriá, ktoré majú pomerne stabilné typy výkonu činností a nemusia sa často a rýchlo prispôsobovať požiadavkám zákazníka. Laboratóriá s fixným rozsahom nemajú povolené v rámci akreditovaných činností vykonávať modifikáciu a validáciu používaných metód, zavádzať, vyvíjať a validovať nové metódy.

Flexibilný rozsah akreditácie, na rozdiel od fixného rozsahu, umožňuje laboratóriám prebrať zodpovednosť za riadenie celého rozsahu akreditácie alebo jeho časti, vrátane výkonu zmien a rozšírení o nové činnosti v rámci povolenej a zadefinovanej flexibility. Rozsah akreditácie nie je zadefinovaný tak konkrétne, ako v prípade fixného rozsahu a môže sa po vykonaní jasne definovaných krokov a splnení náležitých požiadaviek definovaných akreditačným orgánom a laboratóriom upraviť alebo rozšíriť, bez predchádzajúceho posúdenia zo strany SNAS.

Princíp flexibility možno využívať v rámci skúšaných materiálov, matríc, prostredí, typov meradiel, kalibrovaných typov meradiel, skúšaných parametrov, ukazovateľov, meracích rozsahov a postupov používaných na skúšanie, meranie alebo kalibráciu. Princíp flexibility nemožno využívať na novú oblasť akreditácie pokrytú inou akreditačnou normou alebo inou oblasťou akreditácie definovanou SNAS. Ďalej princíp flexibility nemožno využívať mimo hraníc flexibilného rozsahu, mimo princípov metód, definovaných vo flexibilnom rozsahu a na nové miesta výkonu kľúčových činností laboratória bez predchádzajúceho posúdenia zo strany SNAS.

Bližšie informácie k flexibilnému rozsahu môžete nájsť v „Politike SNAS na akreditáciu flexibilného rozsahu“ (PL-21) a v metodických smerniciach MSA-07 „Požiadavky EA na akreditáciu flexibilných rozsahov“ a MSA-L/01 „Oblasť a rozsah akreditácie laboratórií“.


Ďalšie informácie k flexibilnému rozsahu a a akreditovaným rozsahom laboratórií Vám poskytnú pracovníci odboru akreditácie laboratórií a inšpekčných orgánov.

Kontaktné informácie
RNDr. Lívia KIJOVSKÁ , PhD.
Vedúca odboru
e-mail: livia.kijovska@snas.sk         mobil: 0902 931 600