Akreditačné značky SNAS

Akreditačná značka SNAS pozostáva z:

 • loga SNAS,
 • registračného čísla „Reg. No. xxx/x-xxx“, kde prvé trojčíslie xxx je členské číslo registrovaného člena SNAS a druhé číslo x-xxx udáva číslo príslušného osvedčenia o akreditácii. Písmeno x označuje oblasť akreditácie:
  • K - Kalibračné laboratórium
  • S - Skúšobné laboratórium
  • M - Medicínske laboratórium
  • T- Organizátor skúšok spôsobilosti
  • I - Inšpekčný orgán
  • P - Certifikačný orgán certifikujúci výrobky
  • Q, R - Certifikačný orgán certifikujúci systémy manažérstva
  • O - Certifikačný orgán certifikujúci osoby
  • SK-V- Environmentálny overovateľ
  • V - Overovateľ emisií skleníkových plynov
  • N - Plnenie notifikačných / autorizačných požiadaviek
  • G - Správna laboratórna prax
 • modrého rámčeka okolo loga SNAS a registračného čísla.
Akreditačná značka SNAS preukazuje, že subjekt je akreditovaný SNAS-om.

Podrobnosti upravujúce používanie značiek sú uvedené v MSA-02 “Logo a značky SNAS”.


Akreditačná značka - farebná verzia