Hlavné znaky akreditácie SNAS

Otvorenosť
O akreditáciu v rámci SNAS môže požiadať každá fyzická alebo právnická osoba, pričom SNAS uplatňuje pri svojej činnosti nediskriminačný prístup založený na princípe vzájomnej dohody medzi žiadateľom o akreditáciu a akreditačným orgánom.

Dobrovoľnosť
Akreditácia je dobrovoľná, nie je podmieňovaná žiadnymi obmedzujúcimi podmienkami ani diferencovanými finančnými požiadavkami.

Transparentnosť
Štruktúra, riadiace a rozhodovacie postupy v SNAS sú plne transparentné.

Nezávislosť
Prijaté opatrenia nepripúšťajú závislosť orgánov SNAS a akreditovaných subjektov na komerčných alebo iných finančných záujmoch vedúcich k nežiadúcemu ovplyvneniu ich rozhodnutí a konania.

Nestrannosť
V SNAS je vylúčená jednostrannosť jej orgánov a akreditovaných subjektov pri ich rozhodovaní a deklarovaní výsledkov svojich zistení.

Odbornosť
Činnosti orgánov SNAS ako aj posudzovanie pri akreditácii vykonávajú špičkoví odborníci v danej problematike z oblasti vedy, techniky a praxe v SR, ktorí sú dostatočne oboznámení so zásadami akreditácie.

Dôvernosť
SNAS má prijaté opatrenia na dôsledné dodržovanie zásad ochrany autorských práv a dôverných informácií na všetkých stupňoch činnosti, kde sa uvedené informácie vyskytujú.

Jednotnosť
Pri uskutočňovaní procesu akreditácie SNAS uplatňuje rovnaké a jednotné zásady, akreditačné kritéria, metódy práce i príslušné smernice podľa oblasti akreditácie pre každého žiadateľa o akreditáciu.

Integrálnosť
SNAS uskutočňuje na Slovensku akreditáciu činností v celom rozsahu potrieb hospodárstva SR, t.j. vrátane regulovanej oblasti.

Kompatibilnosť so zahraničím
Činnosť orgánov SNAS je v súlade s medzinárodne prijatými princípmi akreditácie, a Globálnej koncepcie pre certifikáciu a skúšanie EK.

SNAS sleduje a operatívne zabezpečuje vecnú kompatibilitu vykonávaných akreditačných postupov a súvisiacich činností s praxou akreditačných orgánov v zahraničí s cieľom trvalo zabezpečiť plnenie kritérií medzinárodných dohôd o vzájomnom uznávaní.