Oznamovanie zmien u akreditovaného subjektu

Po udelení akreditácie musí v zmysle zákona 505/2009 Z. z. o akreditácii orgánov posudzovania zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o akreditácii“) akreditovaný subjekt bezodkladne oznamovať akreditačnému orgánu všetky zmeny vzťahujúce sa na jeho akreditáciu.
Podľa § 6 ods. 2 písm. f) zákona o akreditácii:

„Akreditovaná osoba je povinná bezodkladne informovať akreditačný orgán o zmenách týkajúcich sa udelenej akreditácie, ktoré sa vzťahujú na

  1. právnu formu alebo obchodnú činnosť,
  2. organizáciu, riadenie a odbornosť zamestnancov,
  3. základnú politiku,
  4. oblasť a rozsah akreditácie,
  5. ostatné skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť schopnosť akreditovanej osoby plniť akreditačné požiadavky.“
Je potrebné, aby uvedené zmeny boli oznamované s dostatočným časovým predstihom, ktorý umožní SNAS posúdiť ich vplyv na plnenie akreditačných požiadaviek. Súčasne s oznámením týchto zmien je potrebné poslať dokumenty zohľadňujúce zmeny a preukazujúce plnenie akreditačných požiadaviek. Ak akreditovaná osoba nezašle tieto dokumenty spolu s oznámením zmien, SNAS si ich vyžiada v oznámení o začatí správneho konania o pozastavenie akreditácie.

Pri zmenách vyžadujúcich prevod akreditácie, je v MSA–04 uvedený zoznam dokumentov, ktoré treba doručiť SNAS. Je v záujme akreditovanej osoby, aby posúdenie zmien prebehlo čo najskôr, pretože až po posúdení vplyvu zmien a preukázaní plnenia akreditačných požiadaviek môže byť vydané rozhodnutie o udelení akreditácie a osvedčenie o akreditácii zohľadňujúce tieto zmeny. Ak posúdenie vplyvu zmien na plnenie akreditačných požiadaviek nebude možné vykonať formou administratívneho posúdenia, bude vykonané mimoriadne posudzovanie.

Akreditovaná osoba do vydania rozhodnutia o udelení akreditácie a osvedčenia o akreditácii zohľadňujúce zmeny nie je oprávnená sa odvolávať na činnosti uvedené v prílohe pôvodného rozhodnutia o akreditácii ako na akreditované.

Zároveň si dovoľujeme upozorniť na skutočnosť, že neplnenie povinnosti uloženej § 6 ods. 2 písm. f) zákona o akreditácii je sankcionované v § 26 ods. 1 písm. b) zákona o akreditácii pokutou do výšky 1.000,- EUR.