Ľudské zdroje

SNAS vykonáva akreditáciu/atestáciu/inšpekciu orgánov posudzovania zhody v rôznych technických oblastiach činnosti laboratórií, inšpekčných orgánov, certifikačných orgánov a overovateľov. To je dôvod, prečo SNAS potrebuje neustále dopĺňať odborníkov, ktorí sú spôsobilí posúdiť plnenie požiadaviek v danej oblasti akreditácie a potvrdiť spôsobilosť orgánu posudzovania zhody. Pri posudzovaní SNAS využíva externých odborníkov v pozícii posudzovateľ, inšpektor alebo expert, pričom nezáleží na tom, či pracujú v súkromnom alebo verejnom sektore.

Požiadavky na posudzovateľa, inšpektora alebo experta

Základnou požiadavkou je mať vzdelanie, kvalifikáciu, odborné znalosti, zručnosti, školenia a hlavne pracovné skúsenosti v príslušných oblastiach akreditácie. Okrem toho, sú dôležité aj osobné vlastnosti, nestrannosť, nezávislosť, dôvernosť, schopnosť konať asertívne a dôveryhodne. Kandidát na posudzovateľa, inšpektora alebo experta musí absolvovať základné školenie organizované SNASom. Kritériá SNAS na výber osôb, ktoré po vyškolení, pozorovaní a monitorovaní budú spôsobilé posudzovať orgány posudzovania zhody na účely poskytovania služieb SNAS sú zdokumentované v:

Prečo Vás SNAS potrebuje?

Dostatočný počet technických odborníkov vedených v databáze SNAS zabezpečuje vyššiu kvalitu a profesionalitu akreditačných služieb, vysokokvalifikované nestranné posudzovania v špecifických oblastiach akreditácie, kratší čas pri zostavovaní posudzovacích skupín a možnosť alternatív v zložení posudzovacích skupín. Noví odborníci pomôžu SNASu rozšíriť služby o nové činnosti alebo nové technické oblasti žiadané v hospodárstve Slovenskej republiky. Skúsení technickí odborníci s kladnými hodnoteniami SNASu môžu byť, v prípade žiadosti iných akreditačných orgánov o poskytnutie odborníkov v predmetných oblastiach akreditácie, odporučení pre posudzovania v zahraničí.SNAS vykonáva akreditáciu/atestáciu/inšpekciu orgánov posudzovania zhody v rôznych technických oblastiach činnosti laboratórií, inšpekčných orgánov, certifikačných orgánov a overovateľov. To je dôvod, prečo SNAS potrebuje neustále dopĺňať odborníkov, ktorí sú spôsobilí posúdiť plnenie požiadaviek v danej oblasti akreditácie a potvrdiť spôsobilosť orgánu posudzovania zhody. Pri posudzovaní SNAS využíva externých odborníkov v pozícii posudzovateľ, inšpektor alebo expert, pričom nezáleží na tom, či pracujú v súkromnom alebo verejnom sektore.


Máte záujem?

Ak spĺňate požiadavky stanovené v MSA-05 alebo Národnom programe SLP a zároveň máte záujem externe pracovať pre SNAS ako posudzovateľ, inšpektor alebo expert, prosím, neváhajte nás kontaktovať na adrese ludskezdroje@snas.gov.sk. V prílohe kontaktného mailu Vás prosíme zaslať základné informácie o Vašej osobe prostredníctvom vyplnenia nasledovného dokumentu:

Profesijný životopis – TL-173 Životopis'