Semináre SNAS - 2017

V roku 2017 SNAS organizuje sériu seminárov určených pre akreditované subjekty a držiteľov osvedčenia SLP. Jednotlivé semináre budú tematicky zamerané podľa jednotlivých oblastí akreditácie a oblasti dodržiavania zásad SLP, v ktorých SNAS poskytuje služby. Ich cieľom je vytvoriť priestor pre stretnutia zainteresovaných strán s odbornými garantmi a kompetentnými pracovníkmi SNAS, na ktorom bude vytvorený priestor pre diskusiu a poskytnutie odpovedí na konkrétne otázky spoločného záujmu. Snahou SNAS je pokračovať v tejto aktivite aj v budúcnosti, pričom témy nasledujúcich seminárov sa budú môcť navrhovať už na záver jednotlivých tohtoročných seminárov alebo v priebehu roka elektronicky odborným garantom zodpovedným za príslušné oblasti.

V tabuľke nižšie je uvedený zoznam seminárov SNAS naplánovaných na rok 2017.
Presný termín a podrobný program budú minimálne 6-8 týždňov pred konaním daného semináru uverejnené na internete SNAS.

V prípade Vášho záujmu, prosíme o vyplnenie záväznej prihlášky, prípadne o priame kontaktovanie príslušného odborného garanta SNAS.

Účasť na seminároch je bezplatná. Počet účastníkov môže byť v niektorých prípadoch limitovaný kapacitnými možnosťami priestorov, v ktorých sa budú semináre konať. Náklady spojené s cestovaním, stravou a prípadným ubytovaním si hradí každý účastník sám.


Por. číslo Druh semináru Program Termín konania Počet dní Miesto konania Odborný garant Prihláška
1. Seminár pre certifikačné orgány certifikujúce manažérske systémy (ISO/IEC 17021-1) a environmentálnych overovateľov (nariadenie EP a R (ES) č. 1221/2009) Program 22.05.2017
1 Bratislava Ing. Randus, Ing. Kuťková prihlasovanie je možné najneskôr do 15.5.2017
2. Seminár pre certifikačné orgány certifikujúce osoby (ISO/IEC 17024) Program 15.05.2017
1 Bratislava Ing. Kuťková prihlasovanie je možné najneskôr do 12.5.2017
3. Seminár pre certifikačné orgány certifikujúce produkty (ISO/IEC 17065) Program 20.09.2017
1 Bratislava Ing. Kothaj prihlasovanie je možné najneskôr do 18.9.2017
4. Seminár pre overovateľov emisií skleníkových plynov (ISO 14065) Program 18.09.2017
1 Bratislava Ing. Kuťková prihlasovanie je možné najneskôr do 13.9.2017
5. Seminár pre skúšobné, kalibračné a medicínske laboratóriá (ISO/IEC 17025, ISO 15189) Program 30.05.2017
1 Bratislava RNDr. Kijovská, PhD. prihlasovanie je možné najneskôr do 15.05.2017
6. Seminár pre skúšobné, kalibračné a medicínske laboratóriá (ISO/IEC 17025, ISO 15189) Program 25.05.2017
1 Košice RNDr. Kijovská, PhD. prihlasovanie je možné najneskôr do 15.05.2017
7. Seminár pre SLP (Zákon 67/2010, 320/2010, 92/2012) Program 31.05.2017
1 Bratislava Ing. Foríšeková prihlasovanie je možné najneskôr do 23.05.2017
8. Seminár pre organizátorov PT (ISO/IEC 17043) bude sa konať formou individuálnej komunikácie s organizátorom PT 1 Bratislava Ing. Richter, CSc.
9. Seminár pre inšpekčné orgány (ISO/IEC 17020) Program 07.12.2017
1 Bratislava Ing. Kováčik prihlasovanie je možné najneskôr do 21.11.2017