Semináre SNAS - 2021

V roku 2021 SNAS organizuje sériu seminárov určených pre akreditované subjekty a držiteľov osvedčenia SLP. Jednotlivé semináre budú tematicky zamerané podľa jednotlivých oblastí akreditácie a oblasti dodržiavania zásad SLP, v ktorých SNAS poskytuje služby. Ich cieľom je vytvoriť priestor pre stretnutia zainteresovaných strán s odbornými garantmi a odbornými pracovníkmi SNAS. Semináre SNAS sú vedené interaktívnou formou. Snahou SNAS je pokračovať v tejto aktivite aj v budúcnosti, pričom témy nasledujúcich seminárov sa budú môcť navrhovať už na záver jednotlivých tohtoročných seminárov alebo v priebehu roka elektronicky odborným garantom zodpovedným za príslušné oblasti.

V tabuľke nižšie je uvedený zoznam seminárov SNAS naplánovaných na rok 2021.
Presný termín a podrobný program budú minimálne 6-8 týždňov pred konaním daného semináru uverejnené na internete SNAS.

Všetky semináre organizované SNAS sú bezplatné.

V prípade Vášho záujmu, prosíme o vyplnenie záväznej prihlášky, prípadne o priame kontaktovanie príslušného odborného garanta SNAS.

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že z dôvodu šíriacej sa pandémie COVID-19, budeme všetky plánované školenia a semináre SNAS na rok 2021, realizovať výlučne online, prostredníctvom aplikácie WEBEX.

Por. číslo Druh semináru Program Termín konania Počet dní Miesto konania Odborný garant Prihláška
1. Seminár pre skúšobné a kalibračné laboratóriá (ISO/IEC 17025) a pre organizátorov PT (ISO/IEC 17043) Program 26.05.2021
1 ONLINE Dubajová, Mikušínec, Tunegová Prihláška

prihlasovanie je možné najneskôr do 19.05.2021
2. Seminár pre medicínske laboratóriá (ISO 15189) 24.06.2021
1 ONLINE Kaliský
3. Seminár pre skúšobné a kalibračné laboratóriá (ISO/IEC 17025) a pre organizátorov PT (ISO/IEC 17043) Program 02.06.2021
1 ONLINE Dubajová, Mikušínec,Tunegová Prihláška

prihlasovanie je možné najneskôr do 26.05.2021
4. Seminár pre inšpekčné orgány (ISO/IEC 17020) 06.2021
1 ONLINE Musil
5. Seminár pre certifikačné orgány certifikujúce produkty (ISO/IEC 17065) 22.09.2021
1 ONLINE Kothaj
6. Seminár pre certifikačné orgány certifikujúce manažérske systémy (ISO/IEC 17021-1) a environmentálnych overovateľov (nariadenie EP a R (ES) č. 1221/2009) 29.09.2021
1 ONLINE Kothaj, Kuťková, Obernauer
7. Seminár pre overovateľov emisií skleníkových plynov (ISO 14065) 04.10.2021
1 ONLINE Kuťková
8. Seminár pre certifikačné orgány certifikujúce osoby (ISO/IEC 17024) 07.10.2021
1 ONLINE Kuťková
9. Seminár pre SLP (Zákon 67/2010, 320/2010, 92/2012) 11.11.2021
1 Bratislava Forišeková