Semináre SNAS - 2019

V roku 2019 SNAS organizuje sériu seminárov určených pre akreditované subjekty a držiteľov osvedčenia SLP. Jednotlivé semináre budú tematicky zamerané podľa jednotlivých oblastí akreditácie a oblasti dodržiavania zásad SLP, v ktorých SNAS poskytuje služby. Ich cieľom je vytvoriť priestor pre stretnutia zainteresovaných strán s odbornými garantmi a kompetentnými pracovníkmi SNAS, na ktorom bude vytvorený priestor pre diskusiu a poskytnutie odpovedí na konkrétne otázky spoločného záujmu. Snahou SNAS je pokračovať v tejto aktivite aj v budúcnosti, pričom témy nasledujúcich seminárov sa budú môcť navrhovať už na záver jednotlivých tohtoročných seminárov alebo v priebehu roka elektronicky odborným garantom zodpovedným za príslušné oblasti.

V tabuľke nižšie je uvedený zoznam seminárov SNAS naplánovaných na rok 2019.
Presný termín a podrobný program budú minimálne 6-8 týždňov pred konaním daného semináru uverejnené na internete SNAS.

V prípade Vášho záujmu, prosíme o vyplnenie záväznej prihlášky, prípadne o priame kontaktovanie príslušného odborného garanta SNAS.

Účasť na seminároch je bezplatná. Počet účastníkov môže byť v niektorých prípadoch limitovaný kapacitnými možnosťami priestorov, v ktorých sa budú semináre konať. Náklady spojené s cestovaním, stravou a prípadným ubytovaním si hradí každý účastník sám.


Por. číslo Druh semináru Program Termín konania Počet dní Miesto konania Odborný garant Prihláška
1. Seminár pre skúšobné a kalibračné laboratóriá (ISO/IEC 17025) pre zahraničné CAB 27.02.2019
1 Bratislava RNDr. Kijovská, PhD.
2. Seminár pre certifikačné orgány certifikujúce manažérske systémy (ISO/IEC 17021-1) a environmentálnych overovateľov (nariadenie EP a R (ES) č. 1221/2009) Program 28.05.2019
1 Bratislava Ing. Randus, Ing. Kuťková prihlasovanie bolo možné najneskôr do 22.5.2019
3. Seminár pre skúšobné a kalibračné laboratóriá (ISO/IEC 17025) a pre organizátorov PT (ISO/IEC 17043) Program 17.06.2019
1 Bratislava RNDr. Kijovská, PhD. prihlasovanie bolo možné najneskôr do 16.5.2019
4. Seminár pre skúšobné a kalibračné laboratóriá (ISO/IEC 17025) a pre organizátorov PT (ISO/IEC 17043) Program 22.05.2019
1 Žilina RNDr. Kijovská, PhD. prihlasovanie bolo možné najneskôr do 16.5.2019
5. Seminár pre overovateľov emisií skleníkových plynov (ISO 14065) Program 03.06.2019
1 Bratislava Ing. Kuťková prihlasovanie bolo možné najneskôr do 27.5.2019
6. Seminár pre medicínske laboratóriá (ISO 15189) Program 12.06.2019
1 Bratislava Ing. Bittnerová prihlasovanie bolo možné najneskôr do 3.6.2019
7. Seminár pre certifikačné orgány certifikujúce osoby (ISO/IEC 17024) Program 26.09.2019
1 Bratislava Ing. Kuťková prihlasovanie bolo možné najneskôr do 20.09.2019
8. Seminár pre SLP (Zákon 67/2010, 320/2010, 92/2012) Program 11.11.2019
1 Bratislava Ing. Foríšeková Prihláška

prihlasovanie je možné najneskôr do 4.11.2019
9. Seminár pre inšpekčné orgány (ISO/IEC 17020:2012) Program 11.12.2019
1 Bratislava Ing. Musil, CSc.
Prihláška

prihlasovanie je možné najneskôr do 3.12.2019
10. Seminár pre certifikačné orgány certifikujúce produkty (ISO/IEC 17065) Program 14.10.2019
1 Bratislava Ing. Kothaj Prihláška

prihlasovanie je možné najneskôr do 06.10.2019