Semináre SNAS - 2020

V roku 2020 SNAS organizuje sériu seminárov určených pre akreditované subjekty a držiteľov osvedčenia SLP. Jednotlivé semináre budú tematicky zamerané podľa jednotlivých oblastí akreditácie a oblasti dodržiavania zásad SLP, v ktorých SNAS poskytuje služby. Ich cieľom je vytvoriť priestor pre stretnutia zainteresovaných strán s odbornými garantmi a odbornými pracovníkmi SNAS. Semináre SNAS sú vedené interaktívnou formou. Snahou SNAS je pokračovať v tejto aktivite aj v budúcnosti, pričom témy nasledujúcich seminárov sa budú môcť navrhovať už na záver jednotlivých tohtoročných seminárov alebo v priebehu roka elektronicky odborným garantom zodpovedným za príslušné oblasti.

V tabuľke nižšie je uvedený zoznam seminárov SNAS naplánovaných na rok 2020.
Presný termín a podrobný program budú minimálne 6-8 týždňov pred konaním daného semináru uverejnené na internete SNAS.

Všetky semináre organizované SNAS sú bezplatné.

V prípade Vášho záujmu, prosíme o vyplnenie záväznej prihlášky, prípadne o priame kontaktovanie príslušného odborného garanta SNAS.

Na základe rozhodnutia Ústredného krízového štábu, ohľadne šíriacej sa pandémie COVID-19, si Vám dovoľujeme oznámiť, že budeme všetky plánované školenia a semináre SNAS na rok 2020, realizovať v pôvodne plánovaných termínoch, avšak výlučne online, prostredníctvom aplikácie WEBEX.

Por. číslo Druh semináru Program Termín konania Počet dní Miesto konania Odborný garant Prihláška
1. Seminár pre SLP (Zákon 67/2010, 320/2010, 92/2012) Program 11.12.2020
1 ONLINE Ing. Forišeková
prihlasovanie bolo možné najneskôr do 04.12.2020
2. Seminár pre certifikačné orgány certifikujúce manažérske systémy (ISO/IEC 17021-1) a environmentálnych overovateľov (nariadenie EP a R (ES) č. 1221/2009) Program 05.10.2020
1 ONLINE Ing. Kothaj,
Ing. Kuťková
prihlasovanie bolo možné najneskôr do 28.9.2020
3. Seminár pre overovateľov emisií skleníkových plynov (ISO 14065: 2013vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/2067) Program 28.09.2020
1 Bratislava Ing. Kuťková prihlasovanie bolo možné do 22.9.2020
4. Seminár pre medicínske laboratóriá (ISO 15189:2012) Program 14.10.2020
1 ONLINE Ing. Kaliský
prihlasovanie bolo možné do 09.10.2020
5. Seminár pre certifikačné orgány certifikujúce produkty (ISO/IEC 17065) Program 17.09.2020
1 Bratislava Ing. Kothaj prihlasovanie bolo možné do 11.9.2020
6. Seminár pre certifikačné orgány certifikujúce osoby (ISO/IEC 17024: 2012) Program 24.09.2020
1 Bratislava Ing. Kuťková prihlasovanie bolo možné do 18.9.2020
7. Seminár pre skúšobné a kalibračné laboratóriá (ISO/IEC 17025) a pre organizátorov PT (ISO/IEC 17043) Program 12.11.2020
1 ONLINE Ing. Dubajová, PhD., Ing. Mikušínec,
Mgr. Tunegová
prihlasovanie bolo možné do 04.11.2020
8. Seminár pre skúšobné a kalibračné laboratóriá (ISO/IEC 17025) a pre organizátorov PT (ISO/IEC 17043) Program 22.10.2020
1 ONLINE Ing. Dubajová, PhD., Ing. Mikušínec,
Mgr. Tunegová

prihlasovanie bolo možné najneskôr do 15.10.2020
9. Seminár pre inšpekčné orgány (ISO/IEC 17020) Program 26.11.2020
1 ONLINE Ing. Musil, CSc.
prihlasovanie bolo možné najneskôr do 20.11.2020