Semináre SNAS - 2020

V roku 2020 SNAS organizuje sériu seminárov určených pre akreditované subjekty a držiteľov osvedčenia SLP. Jednotlivé semináre budú tematicky zamerané podľa jednotlivých oblastí akreditácie a oblasti dodržiavania zásad SLP, v ktorých SNAS poskytuje služby. Ich cieľom je vytvoriť priestor pre stretnutia zainteresovaných strán s odbornými garantmi a odbornými pracovníkmi SNAS. Semináre SNAS sú vedené interaktívnou formou. Snahou SNAS je pokračovať v tejto aktivite aj v budúcnosti, pričom témy nasledujúcich seminárov sa budú môcť navrhovať už na záver jednotlivých tohtoročných seminárov alebo v priebehu roka elektronicky odborným garantom zodpovedným za príslušné oblasti.

V tabuľke nižšie je uvedený zoznam seminárov SNAS naplánovaných na rok 2020.
Presný termín a podrobný program budú minimálne 6-8 týždňov pred konaním daného semináru uverejnené na internete SNAS.

V prípade Vášho záujmu, prosíme o vyplnenie záväznej prihlášky, prípadne o priame kontaktovanie príslušného odborného garanta SNAS.

Účasť na seminároch je bezplatná. Počet účastníkov môže byť v niektorých prípadoch limitovaný kapacitnými možnosťami priestorov, v ktorých sa budú semináre konať. Náklady spojené s cestovaním, stravou a prípadným ubytovaním si hradí každý účastník sám.

Vzhľadom na pandémiu koronavírusu si Vám dovoľujeme oznámiť zmenu v plánovaných seminároch SNAS:
1. Seminár pre SLP sa presúva na november 2020;
2. Seminár pre certifikačné orgány certifikujúce manažérske systémy a environmentálnych overovateľov sa presúva na september 2020;
3. Seminár pre overovateľov emisií skleníkových plynov sa presúva na september 2020;
4. Seminár pre medicínske laboratóriá sa presúva na október 2020.
Bližšie podrobnosti Vám včas oznámime. Ďakujeme za pochopenie.


Por. číslo Druh semináru Program Termín konania Počet dní Miesto konania Odborný garant Prihláška
1. Seminár pre SLP (Zákon 67/2010, 320/2010, 92/2012) 11.2020
1 Bratislava Ing. Forišeková
2. Seminár pre certifikačné orgány certifikujúce manažérske systémy (ISO/IEC 17021-1) a environmentálnych overovateľov (nariadenie EP a R (ES) č. 1221/2009) Program 05.10.2020
1 Bratislava Ing. Kothaj,
Ing. Kuťková
Prihláška

prihlasovanie je možné najneskôr do 28.9.2020
3. Seminár pre overovateľov emisií skleníkových plynov (ISO 14065: 2013vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2018/2067) Program 28.09.2020
1 Bratislava Ing. Kuťková Prihláška

prihlasovanie je možné najneskôr do 22.9.2020
4. Seminár pre medicínske laboratóriá (ISO 15189) 10.2020
1 Bratislava Ing. Kaliský
5. Seminár pre certifikačné orgány certifikujúce produkty (ISO/IEC 17065) Program 17.09.2020
1 Bratislava Ing. Kothaj Prihláška

prihlasovanie je možné najneskôr do 11.9.2020
6. Seminár pre certifikačné orgány certifikujúce osoby (ISO/IEC 17024: 2012) Program 24.09.2020
1 Bratislava Ing. Kuťková Prihláška
prihlasovanie je možné najneskôr do 18.9.2020
7. Seminár pre skúšobné a kalibračné laboratóriá (ISO/IEC 17025) a pre organizátorov PT (ISO/IEC 17043) 10.2020
1 Žilina Ing. Dubajová, PhD., Ing. Mikušínec,
Mgr. Tunegová
8. Seminár pre skúšobné a kalibračné laboratóriá (ISO/IEC 17025) a pre organizátorov PT (ISO/IEC 17043) 10.2020
1 Bratislava Ing. Dubajová, PhD., Ing. Mikušínec,
Mgr. Tunegová
9. Seminár pre inšpekčné orgány (ISO/IEC 17020) 11.2020
1 Bratislava Ing. Musil, CSc.