Semináre SNAS - 2020

V roku 2020 SNAS organizuje sériu seminárov určených pre akreditované subjekty a držiteľov osvedčenia SLP. Jednotlivé semináre budú tematicky zamerané podľa jednotlivých oblastí akreditácie a oblasti dodržiavania zásad SLP, v ktorých SNAS poskytuje služby. Ich cieľom je vytvoriť priestor pre stretnutia zainteresovaných strán s odbornými garantmi a odbornými pracovníkmi SNAS. Semináre SNAS sú vedené interaktívnou formou. Snahou SNAS je pokračovať v tejto aktivite aj v budúcnosti, pričom témy nasledujúcich seminárov sa budú môcť navrhovať už na záver jednotlivých tohtoročných seminárov alebo v priebehu roka elektronicky odborným garantom zodpovedným za príslušné oblasti.

V tabuľke nižšie je uvedený zoznam seminárov SNAS naplánovaných na rok 2020.
Presný termín a podrobný program budú minimálne 6-8 týždňov pred konaním daného semináru uverejnené na internete SNAS.

V prípade Vášho záujmu, prosíme o vyplnenie záväznej prihlášky, prípadne o priame kontaktovanie príslušného odborného garanta SNAS.

Účasť na seminároch je bezplatná. Počet účastníkov môže byť v niektorých prípadoch limitovaný kapacitnými možnosťami priestorov, v ktorých sa budú semináre konať. Náklady spojené s cestovaním, stravou a prípadným ubytovaním si hradí každý účastník sám.


Por. číslo Druh semináru Program Termín konania Počet dní Miesto konania Odborný garant Prihláška
1. Seminár pre SLP (Zákon 67/2010, 320/2010, 92/2012) 05.2020
1 Bratislava Ing. Forišeková
2. Seminár pre certifikačné orgány certifikujúce manažérske systémy (ISO/IEC 17021-1) a environmentálnych overovateľov (nariadenie EP a R (ES) č. 1221/2009) 25.05.2020
1 Bratislava Ing. Džubáková, PhD.,
Ing. Kuťková
3. Seminár pre overovateľov emisií skleníkových plynov (ISO 14065) 15.06.2020
1 Bratislava Ing. Kuťková
4. Seminár pre medicínske laboratóriá (ISO 15189) 06.2020
1 Bratislava Ing. Kaliský
5. Seminár pre certifikačné orgány certifikujúce produkty (ISO/IEC 17065) 17.09.2020
1 Bratislava Ing. Kothaj
6. Seminár pre certifikačné orgány certifikujúce osoby (ISO/IEC 17024) 24.09.2020
1 Bratislava Ing. Kuťková
7. Seminár pre skúšobné a kalibračné laboratóriá (ISO/IEC 17025) a pre organizátorov PT (ISO/IEC 17043) 10.2020
1 Žilina Ing. Dubajová, PhD., Ing. Mikušínec,
Mgr. Tunegová
8. Seminár pre skúšobné a kalibračné laboratóriá (ISO/IEC 17025) a pre organizátorov PT (ISO/IEC 17043) 10.2020
1 Bratislava Ing. Dubajová, PhD., Ing. Mikušínec,
Mgr. Tunegová
9. Seminár pre inšpekčné orgány (ISO/IEC 17020) 11.2020
1 Bratislava Ing. Musil, CSc.