Semináre SNAS - 2018

V roku 2018 SNAS organizuje sériu seminárov určených pre akreditované subjekty a držiteľov osvedčenia SLP. Jednotlivé semináre budú tematicky zamerané podľa jednotlivých oblastí akreditácie a oblasti dodržiavania zásad SLP, v ktorých SNAS poskytuje služby. Ich cieľom je vytvoriť priestor pre stretnutia zainteresovaných strán s odbornými garantmi a kompetentnými pracovníkmi SNAS, na ktorom bude vytvorený priestor pre diskusiu a poskytnutie odpovedí na konkrétne otázky spoločného záujmu. Snahou SNAS je pokračovať v tejto aktivite aj v budúcnosti, pričom témy nasledujúcich seminárov sa budú môcť navrhovať už na záver jednotlivých tohtoročných seminárov alebo v priebehu roka elektronicky odborným garantom zodpovedným za príslušné oblasti.

V tabuľke nižšie je uvedený zoznam seminárov SNAS naplánovaných na rok 2018.
Presný termín a podrobný program budú minimálne 6-8 týždňov pred konaním daného semináru uverejnené na internete SNAS.

V prípade Vášho záujmu, prosíme o vyplnenie záväznej prihlášky, prípadne o priame kontaktovanie príslušného odborného garanta SNAS.

Účasť na seminároch je bezplatná. Počet účastníkov môže byť v niektorých prípadoch limitovaný kapacitnými možnosťami priestorov, v ktorých sa budú semináre konať. Náklady spojené s cestovaním, stravou a prípadným ubytovaním si hradí každý účastník sám.


Por. číslo Druh semináru Program Termín konania Počet dní Miesto konania Odborný garant Prihláška
1. Seminár pre certifikačné orgány certifikujúce manažérske systémy (ISO/IEC 17021-1) a environmentálnych overovateľov (nariadenie EP a R (ES) č. 1221/2009) Program 21.05.2018
1 Bratislava Ing. Randus, Ing. Kuťková prihlasovanie je možné najneskôr do 10.05.2018
2. Seminár pre certifikačné orgány certifikujúce osoby (ISO/IEC 17024) Program 31.05.2018
1 Bratislava Ing. Kuťková prihlasovanie je možné najneskôr do 24.05.2018
3. Seminár pre certifikačné orgány certifikujúce produkty (ISO/IEC 17065) Program 26.09.2018
1 Bratislava Ing. Kothaj prihlasovanie je možné najneskôr do 18.09.2018
4. Seminár pre overovateľov emisií skleníkových plynov (EN ISO 14065 a nariadenie Komisie (EÚ) č. 600/2012) Program 17.09.2018
1 Bratislava Ing. Kuťková prihlasovanie je možné najneskôr do 10.09.2018
5. Seminár pre skúšobné, kalibračné a medicínske laboratóriá (ISO/IEC 17025: 2017) a pre organizátorov PT (ISO/IEC 17043) Program 27.03.2018
1 Bratislava RNDr. Kijovská, PhD. prihlasovanie je možné najneskôr do 20.03.2018
6. Seminár pre medicínske laboratóriá (ISO 15189) Program 16.05.2018
1 Bratislava Ing. Bittnerová prihlasovanie je možné najneskôr do 09.05.2018
7. Seminár pre skúšobné, kalibračné a medicínske laboratóriá (ISO/IEC 17025: 2017) a pre organizátorov PT (ISO/IEC 17043) Program 25.04.2018
1 Košice RNDr. Kijovská, PhD. prihlasovanie je možné najneskôr do 18.04.2018
8. Seminár pre skúšobné, kalibračné a medicínske laboratóriá (ISO/IEC 17025: 2017) a pre organizátorov PT (ISO/IEC 17043) Program 11.04.2018
1 Žilina RNDr. Kijovská, PhD. prihlasovanie je možné najneskôr do 04.04.2018
9. Seminár pre SLP (Zákon 67/2010, 320/2010, 92/2012) Program 31.05.2018
1 Bratislava Ing. Foríšeková prihlasovanie je možné najneskôr do 22.05.2018
10. Seminár pre inšpekčné orgány (ISO/IEC 17020) Program 13.12.2018
1 Bratislava Ing. Musil, CSc. prihlasovanie je možné najneskôr do 03.12.2018