Členstvo

Akreditácia je využívaná celosvetovo.

Na globálnej úrovni sú zriadené dve medzinárodné organizácie: ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) na
akreditáciu laboratórií a inšpekčných orgánov a IAF (International Accreditation Forum) na akreditáciu certifikačných orgánov.
Tieto organizácie združujú regionálne organizácie zastupujúce územia:

 • Európy - EA (European Co-operation for Accreditation), ktorá je členom ILAC, IAF, signatárom medzinárodných dohôd o vzájomnom uznávaní ILAC a IAF a ktorá pokrýva akreditácie laboratórií, inšpekčných orgánov, organizátorov skúšok spôsobilosti, certifikačných orgánov a overovateľov,

 • Južnej Afriky - SADCA (Southern African Development Community in Accreditation), ktorá je členom ILAC, IAF,

 • Afriky - AFRAC (African Accreditation Cooperation), ktorá je členom ILAC, IAF a ktorá pokrýva akreditácie laboratórií, inšpekčných orgánov a certifikačných orgánov,

 • Ázie-Pacifiku - APAC (Asia Pacific Accreditation Cooperation Incorporated), ktorá je členom ILAC, IAF, signatárom medzinárodných dohôd o vzájomnom uznávaní ILAC a IAF a ktorá pokrýva akreditácie laboratórií, inšpekčných orgánov, organizátorov skúšok spôsobilosti, certifikačných orgánov a overovateľov,

 • Ameriky - IAAC (Inter American Accreditation Co-operation),ktorá je členom ILAC, IAF, signatárom medzinárodných dohôd o vzájomnom uznávaní ILAC a IAF a ktorá pokrýva akreditácie laboratórií, inšpekčných a certifikačných orgánov,

 • Arabského poloostrova - ARAC (Arab Accreditation Co-operation), ktorá je členom ILAC, IAF a ktorá pokrýva akreditácie laboratórií, inšpekčných a certifikačných orgánov.


SNAS JE RIADNYM ČLENOM:
 • EA od roku 1998. Táto regionálna organizácia v Európe združuje národné akreditačné orgány krajín EU, EFTA alebo kandidátskych krajín EU. Aktuálny zoznam členov je na www.european-accreditation.org/ea-members.

  EA

 • ILAC od roku 1996. ILAC je globálnou asociáciou pre spoluprácu akreditačných orgánov akreditujúcich orgány posudzovania zhody vrátane kalibračných, skúšobných laboratórií (ISO/IEC 17025), medicínskych laboratórií (ISO 15189) a inšpekčných orgánov (ISO/IEC 17020). Aktuálny zoznam členov ILAC je dostupný na http://ilac.org/ilac-membership/.

  ILAC

 • IAF od roku 1997. IAF je medzinárodná organizácia pre akreditačné orgány akreditujúce orgány posudzovania zhody vykonávajúce certifikácie produktov (ISO/IEC 17065, ISO Guide 65), certifikácie osôb (ISO/IEC 17024), certifikácie systémov manažérstva (ISO/IEC 17021), validácie a verifikácie (ISO/IEC 14065).
  Aktuálny zoznam členov IAF je na http://www.iaf.nu/articles/IAF_Members__Signatories/4.
  SNAS ako člen IAF a signatár IAF MLA prijal Zásady správania IAF, ktoré podpísal 4. Augusta 2004.

  ILAC

 • FALB (Fórum akreditačných a licenčných orgánov) od roku 2002. FALB bol zriadený v súlade s Nariadením EP a R (ES) č.1221/2009 o dobrovoľnej účasti organizácií v Schéme pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS), na zosúladenie postupov akreditácie a dohľadov nad činnosťou environmentálnych overovateľov a na organizovanie partnerského hodnotenia.

  EMAS