Medzinárodné uznanie

Kľúčovým cieľom medzinárodného akreditačného systému je vzájomné uznávanie medzinárodných dohôd MLA / MRA.

Akreditačné orgány, ktoré sú členmi EA, majú možnosť sa stať signatármi Mnohostranných dohôd EA (EA MLA), ak úspešne prejdú vzájomným posudzovaním zo strany EA (evaluáciami). Následne majú možnosť sa stať signatármi aj Dohovorov o vzájomnom uznávaní ILAC (ILAC MRA) alebo Mnohostranných dohovorov o uznávaní IAF (IAF MLA) medzi členmi ILAC a IAF na globálnej úrovni. Regionálne organizácie sa včleňujú do globálnych organizácií za tým účelom, aby ich regionálne zmluvy o vzájomnom uznávaní boli uznané globálne ILAC and IAF bez požadovania pravidelných posudzovaní všetkých ich členov.

Akreditácia udelená akreditačným orgánom, ktorý je signatár jednej z vyššie spomenutých dohôd o vzájomnom uznávaní, je uznávaná v regióne Európy aj celosvetovo pre oblasti akreditácie, ktoré sú pokryté týmito dohodami. Zámerom dohôd o vzájomnom uznávaní je pomôcť pri odstraňovaní technických prekážok obchodu a prístupu na zahraničné trhy prostredníctvom:

 • Uznania ekvivalencie akreditačných služieb poskytovaných signatármi dohôd MLA / MRA,

 • Dosiahnutia jednotného a transparentného prístupu v akreditácii,

 • Uznaním certifikátov a protokolov vydaných akreditovaným orgánom posudzovania zhody regionálne (EA), aj celosvetovo (ILAC, IAF),

 • Budovaním a posilňovaním dôvery v akreditačné systémy uznané v rámci dohôd MLA / MRA,

 • Podporovaním implementácie harmonizovaných noriem a smerníc v oblasti akreditácie,

 • Podporovaním a upevňovaním systému vzájomných hodnotení akreditačných orgánov.

Medzinárodné dohody zabezpečujú platnosť a dôveryhodnosť akreditácie ako účinného nástroja preverovania a potvrdzovania spôsobilosti orgánov posudzovania zhody na regionálnom aj globálnom trhu.

Princíp ekvivalencie

Pod medzinárodnými dohodami o vzájomnom uznávaní každá akreditácia a certifikácia má rovnakú hodnotu v každej krajine signatára eliminujúc nevyhnutnosť hocijakého ďalšieho posúdenia zhody, dohľadu, monitoringu, inšpekcie alebo hodnotenia.
Akreditačná značka jedného zo signatára dohôd MLA / MRA na skúšobnom protokole, inšpekčnej správe alebo certifikáte slúži ako pas na medzinárodný trh. Žiadne ďalšie skúšky, inšpekcie alebo posudzovania produktov, služieb alebo odbornej spôsobilosti nie sú potrebné.
Podpísaním týchto zmlúv sa dosiahne, že signatári uznávajú a akceptujú rovnosť akreditačných systémov riadených signatármi a tiež spoľahlivosť výsledkov posudzovania zhody orgánmi posudzovania zhody, ktoré sú akreditované signatármi.


SNAS JE SIGNATÁR všetkých v súčasnosti dostupných dohôd:

1) EA Multilateral Agreement (EA MLA) v oblastiach:
 • kalibrácie od roku 2001

 • skúšania od roku 2001

 • certifikácie produktov od roku 2002

 • certifikácie osôb od roku 2002

 • certifikácie systémov manažérstva od roku 2002

 • inšpekcie od roku 2003

 • validácie a verifikácie od roku 2014

 • organizátor skúšok spôsobilosti od roku 2019

EA MULTILATERAL AGREEMENT 2019 EA


EA AGREEMENT SCOPE RECONDITION 2019 EA


EA MLA je európska dohoda, prostredníctvom ktorej si signatári zmluvy navzájom uznávajú udelené akreditácie a protokoly, správy a certifikáty vydané osobami akreditovanými signatármi. Táto zmluva pokrýva rozličné oblasti (viď Rozsah a štruktúra EA MLA ) a má zavedený transparentný systém pravidelných vzájomných hodnotení (nariadenie EP a R (ES) č. 765/2008, článok 10). Aktuálny zoznam signatárov EA MLA vrátane zoznamu oblastí pokrytých touto zmluvou u každého signatára je dostupný na https://european-accreditation.org/ea-members/directory-of-ea-members-and-mla-signatories/.


2) ILAC Mutual Recognition Arrangement (ILAC MRA) v oblastiach:
 • kalibrácie od roku 2001

 • skúšania od roku 2001

 • inšpekcie od roku 2012

 • organizátor skúšok spôsobilosti od roku od roku 2019

ILAC ARRANGEMENT 2019 ILAC


ILAC RECOGNITION ARRANGEMENT 2019 ILAC


ILAC MRA poskytuje dôveru v akreditačné orgány a v ich schopnosť rozhodnúť o spôsobilosti laboratórií vykonávať skúšanie, kalibráciu a inšpekčných orgánov vykonávať inšpekcie. Štruktúra ILAC MRA, kde sú vymedzené oblasti, ktoré zmluva zastrešuje, je dostupná na Rozsah a štruktúra ILAC MRA.
značka ILAC-MRA-SNAS
Dôvera umožňuje a uľahčuje akceptáciu výsledkov skúšania, kalibrácie a inšpekcie medzi krajinami, kde výsledky môžu byť preukázané, že pochádzajú z akreditovaných orgánov posudzovania zhody. Aktuálny zoznam signatárov ILAC MRA, vrátane činností, ktoré sú pokryté ILAC MRA je dostupný podľa kategórií členstva na http://ilac.org/ilac-membership/members-by-category/ alebo podľa krajín na http://ilac.org/ilac-membership/members-by-economy/.


3) IAF Multilateral Recognition Arrangement (IAF MLA) v oblastiach:
 • certifikácie systémov manažérstva (QMS) od roku 2003

 • certifikácie systémov manažérstva (EMS) od roku 2004

 • certifikácie produktov od roku 2004

 • certifikácie produktov v schéme GlobalG.A.P. IFA General Regulations od roku 2014

 • certifikácie osôb od roku 2016

 • validácie a verifikácie od roku 2018

 • certifikácie systémov manažérstva (FSMS, EnMS, ISMS, QMS-MD) od roku 2018

IAF ARRANGEMENT EMS MLA 2004 IAF


IAF ARRANGEMENT EQP 2004
IAF


IAF ARRANGEMENT 2004 IAF


IAF ARRANGEMENT 2016 IAF


IAF ARRANGEMENT 2018 IAF


IAF MLA poskytuje dôveru v akreditačné orgány a v ich schopnosť rozhodnúť o spôsobilosti certifikačných orgánov vykonávať certifikácie. Akreditácie udelené signatárom IAF MLA sú uznávané celosvetovo na základe ekvivalencie akreditačných systémov signatárov redukujúc týmto ceny, čo je pridaná hodnota pre rôzne odvetvia a koncových užívateľov.
značka IAF-MLA-SNAS
Štruktúra IAF MLA so zadefinovanými oblasťami, ktoré zmluva zastrešuje, je dostupná na Rozsah a štruktúra IAF MLA. Aktuálny zoznam signatárov IAF MLA, vrátane oblastí, ktoré sú zmluva pokrýva, je dostupný na http://www.iaf.nu/articles/IAF_Members__Signatories/4.


SNAS ako signatár MLA / MRA uznáva a akceptuje

 • akreditačné systémy riadené ostatnými signatármi ako rovnocenné k vlastnému akreditačnému systému,

 • spoľahlivosť výsledkov posudzovania zhody (správ, protokolov, certifikátov) vydaných orgánmi posudzovania zhody akreditovanými akreditačnými orgánmi, ktorú sú signatármi EA MLA / BLA, ILAC MRA a IAF MLA


Uznanie protokolov / správ / certifikátov

Akreditačná značka signatára dohôd MLA / MRA na protokoloch, správach, certifikátoch vydaných orgánom posudzovania zhody slúži ako „obchodný pas“ na európsky alebo svetový trh. Dôvera v akreditáciu prináša vylúčenie požiadavky na dodávateľov vykonávať posúdenie zhody v každej krajine, v ktorej predáva svoje produkty alebo služby a tak poskytuje medzinárodnú rámcovú oporu pre svoje produkty a služby cezhranične nielen v regióne Európy, ale celosvetovo.
Aby boli Vaše protokoly, správy, certifikáty regionálne alebo globálne uznané, alebo pri výbere dodávateľa, ktorého protokoly, správy, certifikáty budú akceptované s dostatočným stupňom hodnovernosti:
 • musia obsahovať akreditačnú značku signatára vyššie spomenutých dohôd o vzájomnom uznávaní alebo odkaz na akreditáciu v súlade s požiadavkami uvedenými v MSA-02,

 • odvolávka na akreditáciu v nich musí byť v súlade s udeleným rozsahom akreditácie (viď príloha k osvedčeniu o akreditácii na webstránke SNAS a zároveň predmetná oblasť akreditácie musí byť súčasťou štruktúry EA MLA pre európsky región a štruktúry ILAC MRA / IAF MLA mimo región Európy. Viď Rozsah a štruktúra MLA a MRA,

 • skúšanie, kalibrácia, inšpekcia, certifikácia musia byť vykonávané podľa medzinárodne platných noriem,

 • použité normy a metódy uvedené v protokoloch, správach, certifikátoch musia byť akceptované v krajine, kde majú byť dodané.


V prípade pochybností, alebo problémov môžete kontaktovať miestny akreditačný orgán (v rámci Európy http://www.european-accreditation.org/ea-members, v celosvetovom rámci http://ilac.org/ilac-membership/members-by-economy/ alebo http://www.iaf.nu/articles/IAF_Members__Signatories/4).