Vzájomné hodnotenia (evaluácie)

Definícia vzájomného hodnotenia je stanovená v článku 2, bod 16 nariadenia EP a R (ES) č. 765/2008:

"vzájomné hodnotenie" je hodnotiaci postup vnútroštátneho akreditačného orgánu inými vnútroštátnymi akreditačnými orgánmi, prebiehajúci podľa požiadaviek tohto nariadenia a prípadne dodatočných sektorových technických špecifikácií;

Európsky model vzájomných hodnotení bol právne stanovený týmto nariadením 9. Júla 2008 v článku 10, čo nepochybne vytvorilo a posilnilo dôveru v činnosť akreditačných orgánov. Zásadou ustanovenia len jedného vnútroštátneho akreditačného orgánu v členskom štáte EU a systémom vzájomných hodnotení na základe rovnosti riadených EA v pravidelných intervaloch sa akreditácia rozšírila aj do regulovanej oblasti. Svojou dôveryhodnosťou, transparentnosťou a prepracovaným efektívnym systémom kontroly akreditačných orgánov zaujala svoje špecifické miesto v systéme posudzovania zhody.

Systém vzájomných hodnotení EA položil základy pre uzatvorenie dohôd o vzájomnom uznávaní medzi akreditačnými orgánmi, čoho dôsledkom bol uznaný a akceptovaný princíp ekvivalencie výsledkov činnosti orgánov posudzovania zhody medzi krajinami.
Udelenie status signatára MLA / MRA akreditačnému orgánu potvrdzuje jeho spôsobilosť vykonávať akreditačné služby a plnenie požiadaviek kladených na akreditačné orgány akreditujúce orgány posudzovania zhody podľa požiadaviek medzinárodnej normy ISO/IEC 17011, nariadenia EP a R (ES) č. 765/2008 a povinných aplikačných dokumentov medzinárodných organizácií EA, ILAC, IAF.

Systém a postup vzájomných hodnotení EA je založený na dôkladne prepracovaných, jednotných a transparentných kritériách (http://www.european-accreditation.org/peer-evaluation-process).


VÝSLEDKY EVALUÁCIÍ SNAS

SNAS sa v roku 2014 a 2015 podrobil 4 vzájomným hodnoteniam zo strany EA, FALB a OECD.

1) Re-evaluácia EA

pre oblasti kalibrácie, skúšania (vrátane medicínskeho vyšetrovania), inšpekcie, certifikácie produktov, certifikácie systémov manažérstva a certifikácie osôb bola uskutočnená v dňoch 24.2. - 28.2.2014. Tím evaluátorov EA bol zložený zo zástupcov akreditačných orgánov Holandska, Nemecka, Švajčiarska, Chorvátska, Belgicka, Rumunska, Talianska, Švédska a Francúzska. Svedecky posúdené boli výkony SNAS pri troch re-akreditáciách a štyroch dohľadoch jednotlivými evaluátormi v siedmych orgánoch posudzovania zhody.

Výsledky rozhodnutia zo zasadnutia EA MAC konaného v dňoch 1.10. - 2.10.2014:

SNAS zostáva signatárom EA-MLA v oblasti:

  • kalibrácie

  • skúšania (vrátane medicínskeho vyšetrovania)

  • inšpekcie

  • certifikácie produktov

  • certifikácie systémov manažérstva

  • certifikácie osôb


2) Prvá evaluácia EA

pre rozšírenie EA MLA signatárstva SNAS o novú oblasť verifikáciu pre EU-ETS schému podľa EN ISO 14065 a nariadenia Komisie (EÚ) 600/2012 bola vykonaná v dňoch 2.6. – 5.6.2014. Tím evaluátorov EA bol vymenovaný zo zástupcov akreditačných orgánov Švédska a Španielska. Svedecky posúdený bol výkon SNAS pri jednom dohľade u jedného overovateľa GHG.

Výsledky rozhodnutia zo zasadnutia EA MAC konaného v dňoch 1.10. - 2.10.2014:

SNAS sa stáva signatárom EA-MLA v novej oblasti:
  • verifikácie


3) Re-evaluácia FALB (typu C)

pre oblasť environmentálneho overovania podľa nariadenia EP a R (ES) 1221/2009 a ISO/IEC 17021 bola zrealizovaná v dňoch 22.9. - 23.9.2014. Tím evaluátorov FALB bol zložený zo zástupcov Nemecka a Rumunska. Svedecké posúdenie výkonu SNAS bolo vykonané pri dohľade u jedného environmentálneho overovateľa.

Výsledky rozhodnutia zo zasadnutia FALB konaného v dňoch 14.4. – 15.4. 2015:

FALB schválil správu o partnerskom hodnotení SNAS v oblasti:
  • environmentálneho overovania


4) Re-evaluácia OECD

pre oblasť správnej laboratórnej praxe sa konala v dňoch 20. -24.4.2015. Tím evaluátorov – inšpektorov SLP, bol zložený zo zástupcov Holandska a Nového Zélandu. Svedecky bol posúdený výkon inšpektorov SLP SNAS pri dohľade v jednom testovacom pracovisku.
Pri evaluácii nebola identifikovaná žiadna nezhoda, oficiálne bude evaluácia ukončená prerokovaním správy na zasadnutí Pracovnej skupiny pre SLP pri OECD v apríli 2016.

Nasledujúca evaluácia SNAS je plánovaná zo strany EA v roku 2018.