Vzájomné hodnotenia (evaluácie)

Definícia vzájomného hodnotenia je stanovená v článku 2, bod 16 nariadenia EP a R (ES) č. 765/2008:

"vzájomné hodnotenie" je hodnotiaci postup vnútroštátneho akreditačného orgánu inými vnútroštátnymi akreditačnými orgánmi, prebiehajúci podľa požiadaviek tohto nariadenia a prípadne dodatočných sektorových technických špecifikácií;

Európsky model vzájomných hodnotení bol právne stanovený týmto nariadením 9. Júla 2008 v článku 10, čo nepochybne vytvorilo a posilnilo dôveru v činnosť akreditačných orgánov. Zásadou ustanovenia len jedného vnútroštátneho akreditačného orgánu v členskom štáte EU a systémom vzájomných hodnotení na základe rovnosti riadených EA v pravidelných intervaloch sa akreditácia rozšírila aj do regulovanej oblasti. Svojou dôveryhodnosťou, transparentnosťou a prepracovaným efektívnym systémom kontroly akreditačných orgánov zaujala svoje špecifické miesto v systéme posudzovania zhody.

Systém vzájomných hodnotení EA položil základy pre uzatvorenie dohôd o vzájomnom uznávaní medzi akreditačnými orgánmi, čoho dôsledkom bol uznaný a akceptovaný princíp ekvivalencie výsledkov činnosti orgánov posudzovania zhody medzi krajinami.
Udelenie status signatára MLA / MRA akreditačnému orgánu potvrdzuje jeho spôsobilosť vykonávať akreditačné služby a plnenie požiadaviek kladených na akreditačné orgány akreditujúce orgány posudzovania zhody podľa požiadaviek medzinárodnej normy ISO/IEC 17011, nariadenia EP a R (ES) č. 765/2008 a povinných aplikačných dokumentov medzinárodných organizácií EA, ILAC, IAF.

Systém a postup vzájomných hodnotení EA je založený na dôkladne prepracovaných, jednotných a transparentných kritériách (https://european-accreditation.org/mutual-recognition/peer-evaluation/).


VÝSLEDKY EVALUÁCIÍ SNAS

1) Re-evaluácia FALB (typu C)

pre oblasť environmentálneho overovania podľa nariadenia EP a R (ES) 1221/2009 a ISO/IEC 17021 bola zrealizovaná v dňoch 22.9. - 23.9.2014. Tím evaluátorov FALB bol zložený zo zástupcov Nemecka a Rumunska. Svedecké posúdenie výkonu SNAS bolo vykonané pri dohľade u jedného environmentálneho overovateľa.

Výsledky rozhodnutia zo zasadnutia FALB konaného v dňoch 14.4. – 15.4. 2015:

FALB schválil správu o partnerskom hodnotení SNAS v oblasti:

 • • environmentálneho overovania


2) Re-evaluácia OECD

pre oblasť správnej laboratórnej praxe sa konala v dňoch 20.-24.4.2015. Tím evaluátorov – inšpektorov SLP, bol zložený zo zástupcov Holandska a Nového Zélandu. Svedecky bol posúdený výkon inšpektorov SLP SNAS pri dohľade v jednom testovacom pracovisku.
Pri evaluácii nebola identifikovaná žiadna nezhoda. oficiálne bude evaluácia ukončená prerokovaním správy na zasadnutí Pracovnej skupiny pre SLP pri OECD v apríli 2016. Záverečná správa bola prerokovaná v rámci zasadnutia Pracovnej skupiny SLP OECD (WG GLP OECD) v apríli 2016 v Nice a po diskusii v pléne boli závery správy po hlasovaní členov WG GLP OECD akceptované. Bolo potvrdené, že Slovensko naďalej plní kritéria a výsledky štúdií vykonaných testovacími pracoviskami na Slovensku musia byť akceptované v rámci dohovoru o Vzájomnom uznávaní údajov (MAD).

SNAS sa v roku 2018 podrobil 2 vzájomným hodnoteniam zo strany EA.

3) Re-evaluácia EA

Re-evaluácia bola vykonaná v dvoch častiach:
 • pre oblasti kalibrácie, medicínskeho vyšetrovania, inšpekcie, verifikácie, certifikácie systémov manažérstva a certifikácie osôb bola uskutočnená v dňoch 12. - 16. 02. 2018. Tím evaluátorov EA bol zložený zo zástupcov akreditačných orgánov Cypru, Českej republiky, Grécka, Holandska, Portugalska, Spojeného kráľovstva, Španielska a Talianska;

 • pre oblasti skúšobných laboratórií a certifikácie produktov bola uskutočnená 05. - 09. 11. 2018. Tím evaluátorov EA bol zložený zo zástupcov akreditačných orgánov Belgicka, Poľska a Spojeného kráľovstva.


Výsledky rozhodnutia zo zasadnutia EA MAC konaného v dňoch 08. - 09. 05. 2019:

SNAS zostáva signatárom EA-MLA v oblasti:
 • kalibrácie

 • skúšania (vrátane medicínskeho vyšetrovania)

 • inšpekcie

 • certifikácie produktov

 • certifikácie systémov manažérstva

 • certifikácie osôb

 • validácie a verifikácie


4) Prvá evaluácia EA

pre rozšírenie EA MLA signatárstva SNAS o novú oblasť – organizátorov skúšok spôsobilosti podľa ISO/IEC 17043 a na posúdenie prechodu na novú verziu normy ISO/IEC 17011: 2017 bola vykonaná v dňoch 05. - 09. 11. 2018. Tím evaluátorov EA bol zložený zo zástupcov akreditačných orgánov Francúzska a Spojeného kráľovstva.

Výsledky rozhodnutia zo zasadnutia EA MAC konaného v dňoch 08. - 09. 05. 2019:

SNAS vykonáva činnosti v súlade s ISO/IEC 17011: 2017 a stáva sa signatárom EA-MLA v novej oblasti:
 • organizátorov skúšok spôsobilosti


Nasledujúca evaluácia SNAS je plánovaná zo strany EA v roku 2022.

SNAS sa v roku 2019 podrobil vzájomnému hodnoteniu zo strany FALB.

5) Re-evaluácia FALB

pre oblasť environmentálneho overovania podľa nariadenia EP a R (ES) 1221/2009 a ISO/IEC 17021-1 bola zrealizovaná v dňoch 07. - 08. 02. 2019. Tím evaluátorov FALB bol zložený zo zástupcov Estónska a Grécka.

Správa o partnerskom hodnotení zatiaľ nebola schválená na zasadnutí FALB.

Ďalšie údaje môžete pozrieť na:
 • https://european-accreditation.org/ea-members/directory-of-ea-members-and-mla-signatories/#SLOVAKIA


 • https://www.iaf.nu/articles/IAF_MEM_Slovakia/102


 • https://ilac.org/signatory-search/?q=s