Záväzky v medzinárodných organizáciách

Povinnosti SNAS vyplývajúce z jeho členstva v medzinárodných organizáciách EA, ILAC, IAF, FALB a signatárstva MRA / MLA ho zaväzujú okrem iného k plneniu ďalších povinností, ako:

 • podpora a účasť v systéme vzájomných hodnotení EA, FALB a OECD,

 • výmena informácií súvisiacich so zdokonaľovaním a riadením akreditačného systému (Spolupráca s inými NAB),

 • aktívna účasť na práci a v rozhodovaniach na Valných zhromaždeniach EA, ILAC, IAF a v Rade EA MLA (EA MAC)

 • aktívna práca v technických výboroch EA, ILAC, IAF a v pracovných skupinách, kde je to aplikovateľné,

 • účasť v regionálnych a medzinárodných programoch skúšok spôsobilosti a v iných medzilaboratórnych porovnávaniach,

 • účasť na príprave a v pripomienkovaniach dokumentov, noriem a v ich aktualizáciách, ...


SNAS má svojich zástupcov v:
 • EA Executive Committee (EA EC)

 • EA Multilateral Agreement Council (EA MAC)

 • EA Laboratory Committee (EA LC)

 • EA LC WG Healthcare

 • EA Certification Committee (EA CC)

 • EA CC EU ETS Network Group

 • EA CC WG Environment

 • EA Inspection Committee (EA IC)

 • EA Horizontal Harmonization Committee (EA HHC)

 • IAF TC NG on Validation and Verification

 • Forum of Accreditation and Licensing Bodies (FALB)

 • OECD (GLP WG)


SNAS zastupuje na Valných zhromaždeniach a zasadnutiach výboroch EA, ILAC, IAF, FALB záujmy Slovenskej Republiky.