Etický kódex SNAS

Etický kódex SNAS je dobrovoľný záväzok osoby akreditovanej SNAS chovať sa morálne, eticky a spoločensky na úrovni za účelom posilnenia dôvery v kvalitu svojej vykonávanej činnosti, nielen v oblasti odbornej, kvalitatívnej alebo technickej, ktorú im deklaruje osvedčenie o akreditácii. Záväzky v ňom prevyšujú rámec povinností stanovených vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a medzinárodných normách.

Akreditovaná osoba sa môže na základe svojho vlastného uváženia a rozhodnutia prihlásiť k podpísaniu Etického kódexu, čoho výsledkom môže byť zvýšenie úrovne dôvery širokej verejnosti vo vydávané protokoly a/alebo certifikáty, v konanie a správanie sa akreditovanej osoby.

Od signatára kódexu sa očakáva plnenie zadefinovaných morálnych zásad a princípov, etickej zodpovednosti voči spoločnosti a dodržiavanie podnikateľskej etiky, čím je možné dosiahnuť ochranu verejných záujmov fyzických a právnických osôb využívajúcich služby akreditovaných osôb.

V prípade Vášho rozhodnutia sa dobrovoľne prihlásiť k etickým a morálnym zásadám stanoveným v Etickou kódexe SNAS, pošlite elektronickou poštou oskenovaný podpísaný Etický kódex SNAS na adresu snas@snas.sk.

Zoznam signatárov Etického kódexu SNAS bude verejne dostupný nižšie.

SNAS si vyhradzuje právo, že v prípade preukázania porušenia týchto zásad na základe obhájiteľných dôkazov, môže SNAS signatára Etického kódexu zo svojho webového sídla odstrániť, o čom bude akreditovaná osoba vopred informovaná a bude jej poskytnutý priestor na svoju obhajobu.


Etický kódex SNAS - SK verzia Etický

Etický kódex SNAS - EN verzia Code

Etický kódex SNAS - RU verzia Этический


Zoznam signatárov Etického kódexu SNAS Zoznam

Zoznam oprávnene stiahnutých signatárov Etického kódexu SNAS