ČASTO KLADENÉ OTÁZKY IAF


Kríza COVID-19


Často kladené otázky sú niektoré z otázok, ktoré si často kladieme v niektorých (ale nie vo všetkých) oblastiach, v ktorých členovia akreditačného orgánu IAF (AB) a ich akreditované certifikačné orgány (CAB) pôsobia. Otázky a odpovede nie sú vyčerpávajúce; predstavujú však spoločné porozumenie a návod na harmonizované riadenie činností posudzovania zhody v špecifickej situácii krízy COVID-19.
__________________________________________________________________________________


Q 34: Môžu akreditačné orgány vykonávať následné posudzovania počas obdobia COVID lockdownu pomocou vzdialených prostriedkov? ISO / IEC 17011 uvádza v 7.9.3 „Čas medzi po sebe nasledujúcimi posúdeniami na mieste nesmie byť dlhší ako 2 roky. Ak však akreditačný orgán rozhodne, že posúdenie na mieste nie je možné, mal by použiť inú techniku posudzovania na dosiahnutie rovnakého cieľa ako nahradené posudzovanie na mieste a použitie týchto techník odôvodní (napr. vzdialené posudzovanie). „Preto je správne, že AB môže v tejto situácii odôvodniť použitie alternatívnych techník?
Áno, vzhľadom na súčasné obmedzenia cestovania by bolo vhodným odôvodnením, na základe posúdenia rizika, použitie vzdialených techník v následných hodnoteniach v období do 2 rokov.


IAF FAQ TF 22. januára 2021


Q33: Ak sa recertifikačný audit vykonáva vzdialene po 12-mesačnom predĺžení povolenom podľa otázky FAQ 31, potom sa na preukázanie efektívneho QMS majú vykonať dva následné dozorné audity v kratšom čase, a preto sa musí vykonať viac ako jeden audit ročne, alebo je možné efektívne dokončiť certifikačný cyklus a vynechať audit?


Závisí to od situácie a súvisiacich rizík.


IAF FAQ TF 08.11.2020


Q32: Podľa normy ISO / IEC 17021-1: 2015, bodu 9.1.3.3, „Dozorové audity sa vykonávajú najmenej raz za kalendárny rok, s výnimkou rokov recertifikácie. Dátum prvého dozorového auditu po počiatočnej certifikácii nesmie byť dlhší ako 12 mesiacov od dátumu rozhodnutia o certifikácii. “ Je táto klauzula stále platná?


Áno. Vzhľadom na špecifické okolnosti sa však všetky časové limity uvedené v norme musia prehodnotiť podľa IAF FAQ Q10, ktorá umožňuje odloženie akýchkoľvek činností posudzovania zhody. To znamená, že:
- nie je potrebné vykonávať dozorový audit najmenej raz za kalendárny rok;
- dátum prvého dozorového auditu po počiatočnej certifikácii nesmie byť viac ako 12 mesiacov od dátumu rozhodnutia o certifikácii plus povolený odklad ako je uvedené v otázke IAF FAQ Q10.
- V prípade, že nie je možné vykonať žiaden dohľad v časovom rámci 12 + 6 mesiacov (pozri vyššie druhú odrážku), akreditovaná CB informuje zákazníka a pozastaví platnosť akreditovaného certifikátu.
- Za týchto špecifických okolností môže pozastavenie trvať dlhšie ako šesť mesiacov (pozri poznámku ISO / IEC 17021-1: 2015, bod 9.6.5.4).
- S cieľom zrušiť pozastavenie a pokračovať v platnosti akreditovaného certifikátu sa musí vykonať minimálne etapa 2.


Q31: Podľa ISO / IEC 17021-1: 2015 článok 9.6.3.1.1 sa plánovanie recertifikácie musí vykonať včas, aby bolo možné včasné obnovenie platnosti certifikátu pred dátumom jeho ukončenia. Je táto klauzula stále platná?


V otázke IAF FAQ 10 umožňuje predĺženie dátumu recertifikácie až na šesť mesiacov, čo by umožnilo zodpovedajúce predĺženie plánovania. Ak týchto šesť mesiacov nemusí poskytnúť CB dostatočné príležitosti na ukončenie recertifikačných auditov, musí sa o recertifikácii rozhodnúť do 3 mesiacov od zrušenia obmedzení (napr. cestovania), ktoré bránili uskutočneniu auditu na mieste. Ak však tento časový rámec od dátumu certifikácie presiahne 12 mesiacov, CB by mala dokončiť prehodnotenie podľa možnosti pomocou prostriedkov na vzdialené svedecké posudzovanie vykonávania certifikačných procesov (video z výroby a pracovísk v reálnom čase diaľkovo vedené audítorom / alebo kontrola nahraných videí audítorom v tých oblastiach, kde nie je k dispozícii priame spojenie, s možnou požiadavkou na konkrétne nové čiastočné video, ak sa to považuje za potrebné). Vo všetkých prípadoch, keď nie je možné procesy na diaľku efektívne vyhodnotiť k spokojnosti vedúceho tímu, sa rozsah certifikácie následne čiastočne zúži alebo sa certifikát úplne zruší a bude sa vyžadovať nový úvodný audit. V každom prípade sa prijme rozhodnutie, ktoré zohľadní aj aktualizované riziko spojené so schopnosťou organizácie riadiť operáciu v núdzových podmienkach COVID 19 a typom certifikačnej schémy.
IAF FAQ TF 07.09.2020


Q30: Pohotovosť počas pandémie sa veľmi líši medzi rôznymi miestami sveta. Platia pravidlá definované v týchto častých otázkach na všetkých miestach, na ktoré sa vzťahujú obmedzenia Covid-19, a dokedy?


Áno. Platnosť často kladených otázok zverejnených na webových stránkach www.iaffaq.com sa potvrdzuje, až do iného oficiálneho oznámenia IAF. Na všetkých miestach, ktoré nemajú obmedzenia prístupu Covid-19, činnosti ako napríklad audity na mieste pokračujú podľa obvyklých postupov.
IAF FAQ TF 07.09.2020


Q29: Kde nájdem zoznam akreditačných orgánov IAF uznaných pre podoblasť IAF MLA Medical Devices Management Systems (MDMS) a odkaz na certifikačné orgány akreditované podľa nich?


Nižšie uvedený je zoznam uznaných certifikačných orgánov v rámci podoblasti IAF MLA Medical Devices Management Systems (MDMS) a odkazy na databázy týchto akreditovaných orgánov, kde nájdete certifikačné orgány akreditované na poskytovanie certifikácie ISO 13485. Môžete tiež skontrolovať databázu IAF Certsearch, ktorá, hoci v súčasnosti nie je úplná, obsahuje 2593 certifikátov ISO 13485 po celom svete od 150 akreditovaných certifikačných orgánov pre rozsahy ISO 13485.

https://www.iafcertsearch.org/


https://iaffaq.com/2020/07/06/q29-where-can-i-find-a-list-of-iaf-accreditation-bodies-recognized-for-the-iaf-mla-medical-devices-management-systems-mdms-sub-scope-and-a-link-to-the-certification-bodies-accredited-by-each/


IAF FAQ TF 06.07.2020


Q28: Na základe odpovede na IAF COVID-19 Q20, ktorá predĺžila prechodné opatrenia takých noriem, ako sú ISO 50001: 2018 a ISO 22000: 2018 o 6 mesiacov, možno potvrdiť, že dátumy sa týkajú všetkých požiadaviek obsiahnutých v týchto prechodných opatreniach, napríklad dátumy na ukončenie auditu oproti predchádzajúcej verzii normy, sa tiež predlžujú o 6 mesiacov?


Áno, predĺženie prechodných opatrení sa uplatňuje na všetky dátumy uvedené v týchto požiadavkách, takže všetky dátumy sa predĺžia o 6 mesiacov (pozri Q20).
AF FAQ TF 19.05.2020


Q27: Vzhľadom na toto mimoriadne obdobie sa môžu všetky posúdenia (napr. dohľady, recertifikácie) odložiť o 6 mesiacov a platnosť všetkých výstupov akreditačnej činnosti (napr. Certifikát) sa môže predĺžiť o zodpovedajúce obdobie až do 6 mesiacov?


Nie. V prípadoch, keď AB sú stále schopné vykonávať hodnotiace činnosti fyzicky alebo keď ich možno úplne nahradiť hodnotiacimi činnosťami podľa IAF ID 12, mali by sa vykonať bežné plánované činnosti posudzovania zhody (napr. dohľady, recertifikácie).
V opačnom prípade, ak sú splnené odporúčané podmienky podľa IAF ID 3: 2011, bežné plánované činnosti posudzovania zhody sa môžu odložiť o 6 mesiacov a platnosť všetkých výstupov činnosti posudzovania zhody (napr. Certifikát) sa môže predĺžiť o zodpovedajúce obdobie až do 6 mesiacov.
To znamená, že osvedčenie o akreditácii by bolo platné maximálne 5 rokov (pozri ISO / IEC 17011, odsek 7.9.1) plus 6 mesiacov.
Ak dôjde k predĺženie platnosti osvedčenia o akreditácií o 6 mesiacov, podľa Q8, začne ďalší akreditačný cyklus od pôvodného a nie od nového rozhodnutia o akreditácii.
IAF FAQ TF 14.05.2020


Q26: Ak platnosť certifikátu už uplynula, môže sa lehota, počas ktorej certifikačný orgán môže obnoviť certifikáciu (podľa ISO / IEC 17021-1 § 9.6.3.2.5), predĺžiť o ďalších 6 mesiacov (najviac o 12 mesiacov po uplynutí platnosti certifikátu), za predpokladu, že sú dokončené zostávajúce recertifikačné činnosti?


A26: Áno. V opačnom prípade sa vykoná najmenej 2. etapa. (Podrobnosti o platnosti osvedčenia a prípadných zmenách následných činností dohľadu – pozri Q8).
IAF FAQ TF 14.05.2020


Q25: Ak CAB v čase krízy COVID-19 vykonáva časť recertifikácie manažérskeho systému s činnosťami auditu na diaľku a plánuje dokončiť zvyšok auditu na mieste do šiestich mesiacov, je možné vydať certifikát znova pri ukončení činností na diaľku?


Áno. Ak CAB nie je schopný vykonávať posudzovanie fyzicky alebo ak nie je nemožné posudzovanie úplne nahradiť posudzovacími činnosťami podľa IAF MD 4, potom sa bežné plánované recertifikačné činnosti môžu odložiť o 6 mesiacov (pozri Q13).
Certifikát je možné obnoviť, iba ak je CAB schopný vyhodnotiť všetky príslušné požiadavky ISO / IEC 17021-1 (9.6.3.2) prostredníctvom úplného a efektívneho auditu manažérskeho systému klienta, po ktorom nasleduje úspešné preskúmanie a rozhodovacie aktivity.
IAF FAQ TF 14.05.2020


Q24: Čo sa stane s dokumentami IAF MD, ktoré sú v prechodnom období (napr. MD5, MD22)?; Budú sa predlžovať?


Áno, prechodné obdobia všetkých povinných dokumentov IAF sa predlžujú o šesť mesiacov.
IAF FAQ TF 26.04.2020


Q23: Vzhľadom na toto mimoriadne obdobie, ak certifikačný orgán manažérskych systémov nie je schopný vykonávať audity, fyzicky alebo technikou diaľkového auditu, môže akreditačný orgán nahradiť svedecké posúdenie, ako sa vyžaduje v IAF MD17, posúdením na diaľku alebo s inými hodnotiacimi činnosťami (IAF MD17, § 2.2.1)?


Ak svedecké posúdenie nemožno odložiť, namiesto pozorovania CAB vykonávajúceho činnosti posudzovania zhody, môže akreditačný orgán buď:
• posúdiť rozsah akreditácie použitím iných mechanizmov (činnosti posudzovania na mieste alebo iné činnosti posudzovania IAF MD17, § 2.2.1)
• alebo udržiavať rozsah akreditácie za predpokladu, že svedecké posúdenie sa vykoná okamžite, ako to bude možné.
IAF FAQ TF 22.04.2020


Q22: Je možné v dôsledku krízy COVID-19 predĺžiť lehotu na odstránenie nezhôd? Ak áno, aký bude mechanizmus/postup a kto je zodpovedný za rozhodovanie?


Áno, ak nie je možné vykonať hodnotiace činnosti na efektívne uzavretie nezhôd (fyzicky alebo podľa IAF MD4: 2018), a ak sú splnené podmienky odporúčané IAF ID3: 2011, uzavretie nezhôd by sa mohlo predĺžiť. Odloženie akejkoľvek činnosti posudzovania zhody (napr. dohľady, recertifikácia) však môže byť len do 6 mesiacov, v súlade s Q10.
IAF FAQ TF 11.04.2020


Q21: Viacerí klienti CAB v dôsledku krízy COVID-19 presmerovali svoju výrobu na výrobky, ako sú rúška na tvár alebo ventilátory, niektoré vlády žiadajú, aby tieto položky mali zahrnuté do rozsahu v rámci osvedčení o certifikácii systému manažérstva. Môže sa také rozšírenie rozsahu vykonať vzdialenými prostriedkami využijúc MD4?


Áno, tak, ako to už bolo vysvetlené v Q5.
IAF FAQ TF 11.04.2020


Q20: Čo sa stane s prechodnými obdobiami (napr. ISO 22000: 2018, ISO 50001: 2018); budú predĺžené?


Áno, prechodné obdobia sa predlžujú o šesť mesiacov. Preklápací audit sa môže vykonať pomocou techník auditovania na diaľku, uplatňujúc to, čo už bolo vysvetlené v Q5.
IAF FAQ TF 11.04.2020


Q19: Podľa ISO / IEC 17021-1, § 7.2.4, „Počiatočné hodnotenie spôsobilosti audítora musí zahŕňať schopnosť uplatniť požadované vedomosti a zručnosti počas auditov, ako je určené kompetentným hodnotiteľom pozorujúcim audítora, vykonávajúceho audit“. Je možné vykonať toto pozorovanie, ak pozorovateľ používa techniky auditu na diaľku?


Áno, za predpokladu, že pozorovaný audit na diaľku môže úplne nahradiť fyzický audit.
IAF FAQ TF 11.04.2020


Q18: IAF ID 3: 2011 §3 hovorí, že „Ak je riziko pokračovania certifikácie nízke a na základe získaných informácií má CAB zvážiť alternatívne krátkodobé metódy posudzovania, za účelom overenia pretrvávania efektívnosti systému pre organizáciu. Môže to zahŕňať vyžiadanie si príslušnej dokumentácie (napr. Zápisnice zo zasadaní o preskúmaní manažmentom, záznamy o nápravných opatreniach, výsledky interných auditov, správy zo skúšok/inšpekcií atď.), ktoré CAB preverí na diaľku s cieľom určiť trvalú vhodnosť certifikácie (iba na krátkodobom základe)“. Je tento čas, použitý na kontrolu dokumentácie poskytnutej spoločnosťou na diaľku , považovaný za „čas auditu“ podľa IAF MD 5: 2019?

Áno, preskúmanie dokumentácie na diaľku poskytnutej klientom je potrebné plánovať a uskutočniť úplný a efektívny audit systému manažérstva klientskej organizácie. Tento čas sa považuje za „čas auditu“ podľa IAF MD 5: 2019. Trvanie auditu sa môže skrátiť v dôsledku takejto kontroly dokumentácie na diaľku.
IAF FAQ TF 11.04.2020


Q17: Ak CAB v čase krízy COVID-19 vykonáva časť počiatočnej certifikácie systému manažérstva činnosťami vzdialeného auditu a plánuje dokončiť zvyšok auditu na mieste do šiestich mesiacov, je možné vydať osvedčenie na základe záverov vzdialeného auditu?

Nie, osvedčenie možno vydať, iba ak je CAB schopný vyhodnotiť všetky príslušné požiadavky ISO / IEC 17021-1 (9.3.1.2 - 1. etapa a 9.3.1.3 - 2. etapa) prostredníctvom úplného a efektívneho auditu systému manažérstva klienta, po ktorom nasleduje preskúmanie a rozhodovanie s kladným výsledkom. Avšak toto sa môže meniť v prípade rôznych systémov.
IAF FAQ TF 07.04.2020


Q16: Je možné za účelom prenosu akreditovanej certifikácie systémov manažérstva (IAF MD2: 2017), vykonať predprenosovú návštevu pomocou techník diaľkového auditu?


Áno, ak všetky body uvedené v § 2.2.4 IAF MD2: 2017 a akékoľvek problémy vyplývajúce z preskúmania dokumentácie, napríklad závažné nezhody (2.2.2), možno vyhodnotiť na diaľku. To sa však môže meniť v prípade konkrétnych systémov.
IAF FAQ TF 03.04.2020


Q15: Čo sa stane s prechodným obdobím podľa normy ISO 45001; bude predĺžené?


Certifikáciu OHSAS 18001 možno predĺžiť až o šesť mesiacov, ako je podrobne uvedené v Q10. To znamená, že obdobie na prechod akreditovaných certifikátov z OHSAS 18001: 2007 na ISO 45001: 2018 sa predĺži do 11. septembra 2021.
IAF FAQ TF 03.04.2020


Q14: Pokiaľ ide o OH&S MS, podľa IAF MD5: 2019 (aplikovateľné od 7. mája 2020) sa techniky diaľkového auditu obmedzujú na preskúmanie dokumentov/záznamov a na pohovory s personálom a pracovníkmi. Okrem toho pre OH&S MS, riadenie procesov a rizík BOZP nie je možné auditovať technikami diaľkového auditu. Je to vzhľadom na mimoriadne okolnosti platné?


Nie, vzhľadom na mimoriadne okolnosti a skutočnosť, že IAF MD5: 2019 sa bude aplikovať od 7. mája 2020, sa nebudú uplatňovať obmedzenia dané IAF MD 5 na činnosti diaľkového auditu. To znamená, že riadenie procesov a rizík BOZP sa môže auditovať pomocou techník diaľkového auditu až do konca núdzovej situácie COVID-19.
IAF FAQ TF 01.04.2020


Q13: Vzhľadom na toto mimoriadne obdobie sa môžu všetky:
• činnosti posudzovania zhody (napr. dohľady, recertifikácia) odložiť až na 6 mesiacov a
• platnosť akéhokoľvek výstupu akejkoľvek činnosti posudzovania zhody (napr. certifikátu alebo správy) predĺžiť o zodpovedajúce obdobie až o 6 mesiacov?Nie. V prípadoch, keď sú orgány posudzovania zhody stále schopné vykonávať hodnotiace činnosti fyzicky, alebo keď ich možno úplne nahradiť hodnotiacimi činnosťami podľa IAF MD 4, mali by sa vykonať bežné plánované činnosti posudzovania zhody (napr. dohľady, recertifikácia). V opačnom prípade, ak sú splnené podmienky odporúčané IAF ID 3: 2011, bežné plánované činnosti posudzovania zhody sa môžu odložiť až o 6 mesiacov a môže sa predĺžiť platnosť ktoréhokoľvek výstupu činnosti posudzovania zhody (napr. certifikátu alebo správy) o zodpovedajúce obdobie až o 6 mesiacov.
IAF FAQ TF 01.04.2020


Q12: Je IAF MD4: 2018 použiteľné výlučne pre systémy manažérstva, osoby a produkty?


Nie, hoci sa rozsah IAF MD4: 2018 týka auditu/posudzovania systémov manažérstva, osôb a produktov (pozri IAF MD4: 2018 oddiel 1 - rozsah pôsobnosti), môže sa použiť aj na iné typy činností posudzovania zhody spadajúce pod IAF MLA, napr. validácia alebo overovanie, ako je uvedené v časti 2 - ods. 2 MD4.
IAF FAQ TF 23.03.2020


Q11: Uplatňuje sa IAF ID3: 2011 výlučne na certifikáciu systémov manažérstva?


Nie, IAF ID3: 2011 je primárne aplikovateľná na certifikáciu systémov manažérstva, ale môže sa vzťahovať na všetky činnosti akreditácie a posudzovania zhody podľa MLA IAF (pozri IAF ID3: 2011 ods.1): Certifikácia systémov manažérstva, Certifikácia produktov, Certifikácia osôb, Validácia a overovanie.
IAF FAQ TF 23.03.2020


Q10: Ako sa majú riadiť činnosti posudzovania zhody v tomto mimoriadnom období v prípade schém v rámci dohody IAF MLA (certifikácia systémov manažérstva, certifikácia produktov, certifikácia osôb, validácia a overovanie)?


Vzhľadom na toto mimoriadne obdobie v prípade systémov certifikácie systému manažérstva, certifikácie produktov a certifikácie osôb podľa MLA IAF, ak nie je možné vykonávať hodnotiace činnosti (fyzicky alebo podľa IAF MD4: 2018), ako sú audity alebo skúšanie, a ak sú splnené podmienky odporúčané v IAF ID3: 2011, všetky činnosti posudzovania zhody (napr. dohľady, recertifikácia) sa môžu posunúť až o 6 mesiacov a platnosť akéhokoľvek výstupu akejkoľvek činnosti posudzovania zhody (napr. certifikát alebo správa) sa môže predĺžiť o príslušné obdobie až 6 mesiacov. V tomto poslednom prípade, ak je to možné, sa za účelom zdokumentovania klientovi, dôrazne odporúča vydať dodatok, ktorý potvrdí túto predĺženú platnosť a obdobie. Je to nevyhnutné na zabezpečenie transparentnosti a správneho oznamovania vonkajšiemu trhu. Mali by sa aktualizovať aj príslušné záznamy. To by však mohlo byť rôzne v prípade špecifických schém. Na účely validácie a overovania, najmä validácie a overovania skleníkových plynov (GHG) na projektovej alebo organizačnej úrovni, kedy sa jedná o jednorazové činnosti posudzovania zhody, sa preto usmernenia IAF ID3 týkajúce sa dohľadu, recertifikácie, rozšírenia certifikácie a recertifikačného cyklu atď. neuplatňujú. Na posudzovanie a akreditáciu validačných a overovacích orgánov (VVB) však môžu IAF ID3 (pozri odpoveď 11) a vzdialené prístupy podľa IAF MD4: 2018 používať aj AB aj VVB (pozri odpoveď 12).
IAF FAQ TF 20.03.2020


Q9: Uplatňuje sa IAF ID3: 2011 aj napriek tomu, že ID3: 2011 sa odvoláva na akreditačnú normu, ktorá už nie je platná (ISO / IEC 17021: 2011)?


Áno. Je aplikovateľný. Rezolúcia Valného zhromaždenia IAF 2015 - 2015 bola prijatá na potvrdenie tohto. V súvislosti s údržbou dokumentov Technického Výboru IAF sa uvádza: „Valné zhromaždenie, konajúce na odporúčanie Technického Výboru rozhodlo, že odkazy na ISO/IEC 17021 v dokumentoch IAF sa považujú za odkazy na ISO / IEC 17021-1: 2015 vo vzťahu k orgánom posudzovania zhody, ktoré ukončili prechod a po prechodnom období. Aby však mohli AB a CAB odkazovať na ISO/IEC 17021-1 pri používaní dokumentov IAF, ktoré nemuseli byť zrevidované v prechodnom období, bude potrebné vziať do úvahy zmeny v ISO/IEC 17021-1“.
IAF FAQ TF 20.03.2020


Q8: Ak dôjde k oneskoreniu o 6 mesiacov oproti termínu platnosti certifikátu podľa IAF ID3, začne sa ďalší akreditačný/certifikačný cyklus od nového termínu, alebo je potrebné zachovať pôvodný?


Termín platnosti zostáva pôvodný. Môže sa však stať, že za osobitných okolností by sa plán dohľadov mohol zodpovedajúcim spôsobom zmeniť.
IAF FAQ TF 13.03.2020


Q7: Čo sa stane, ak spoločnosť/CAB nie je v tomto období schopná umožniť prístup na miesto audítorskej/posudzovacej skupine AB na svedecké posudzovanie?


IAF ID3 umožňuje za mimoriadnych okolností, ako sú tieto, odložiť posúdenie/audit.
Okrem toho podľa IAF MD17: 2015 Svedecké posudzovania pre akreditáciu systémov manažérstva certifikačných orgánov a/alebo podľa toho upraveného relevantného časového plánu, je v tejto situácii opodstatnené a pochopiteľné, že CAB alebo jeho klient, odmietne svedecké posúdenie zo strany AB. Je dôležité, aby sa audity vykonávali iba v prípade, že dôjde k dohode všetkých zúčastnených strán (klienta, CAB a AB). Pozri MD17, čl. 2.2.2 a 2.4.2. Je tiež možné vykonať čiastkové svedecké posudzovanie (čl. 2.4.10).
IAF FAQ TF 13.03.2020


Q6: Je limit stanovený normou ISO/IEC 27006 (maximálne 30% auditu na diaľku) stále platný ?


ISO/IEC 27006 bola uverejnená v roku 2015, zatiaľ čo IAF MD4 bola uverejnená v roku 2018 (vydanie 2, vydaná 4. júla 2018, aplikácia od 4. júla 2019). Vzhľadom na konkrétne okolnosti sú teda pre ISO/IEC 27006 uplatniteľné aj príslušné pravidlá IAF MD4. To znamená, že je možné prijať podľa normy ISO / IEC 27006 prístup MD4, t.j. prekročiť 30% „mimo pracoviska“ a povoliť 100% „mimo pracoviska“ počas tohto obdobia COVID-19. Aj počas obdobia COVID-19, keď vzdialený audit presahuje 30% v dôsledku krízy COVID-19, nie je potrebné, aby certifikačný orgán získal schválenie akreditačného orgánu v zmysle požiadaviek normy ISO/IEC 27006: B.3.2.
IAF FAQ TF 13.06.2020


Q5: Je možné vykonať certifikačný audit v celom rozsahu na diaľku?


Áno, teoreticky je to možné, ak sa pre konkrétnu schému dajú vyhodnotiť na diaľku všetky požiadavky, vrátane pozorovania činností. Toto však môže byť rôzne v prípade konkrétnych systémov.
IAF FAQ TF 13.03.2020


Q4: Stále sa bude uplatňovať termín november 2020 na implementáciu novej verzie normy ISO/IEC 17011?


Spoločný výbor s ILAC, ktorý sa stará o všetky evalvácie, vypracoval súvisiaci dokument. Tento dokument má súhlas regionálnych predsedov MLA a je k dispozícii na webovej stránke IAF na adrese:
https://www.iaf.nu/upFiles/IAF-ILAC%20Statement%20re%20delayed%20evaluations%2012%20March%202020.pdf
https://www.iaf.nu/articles/ISOIEC_17011_Transition_and_COVID19/637
IAF FAQ TF 13.03.2020


Q3: Čo sa stane s evalváciami IAF MLA počas krízy COVID-19?


Spoločný výbor s ILAC, ktorý sa stará o všetky evalvácie, vypracoval súvisiaci dokument. Tento dokument má súhlas regionálnych predsedov MLA a je k dispozícii na webovej stránke IAF:
https://www.iaf.nu/upFiles/IAF-ILAC%20Statement%20re%20delayed%20evaluations%2012%20March%202020.pdf
https://www.iaf.nu/articles/ISOIEC_17011_Transition_and_COVID19/637
IAF FAQ TF 13.03.2020


Q2: Je prípustné používať posudzovania a audity na diaľku na udržiavanie platnosti akreditovaných certifikácií počas krízy COVID-19?


Áno. Vyhlásenie IAF o COVID-19 sa odvoláva na používanie posudzovaní na diaľku a záväzný dokument, ktorý majú používať AB a CAB, IAF MD4: 2018 Povinný dokument IAF na používanie informačných a komunikačných technológií (IKT) na účely auditu a posudzovania. Okrem toho existuje aj informatívny dokument o zásadách posudzovania na diaľku - IAF ID12: 2015 […]
IAF FAQ TF 13.03.2020


Q1: Chystajú sa IAF a ILAC na spoločné stretnutie Mid-term meeting IAF-ILAC v Pekingu v marci vzhľadom na krízu COVID-19 a následné cestovné obmedzenia?


Nie, tieto stretnutia boli zrušené a nie sú naplánované. Práca bude pokračovať inými prostriedkami.
IAF FAQ TF 13.03.2020


Aktualizované: 30.09.2020