Komunikácia EA k členom EA a akreditovaným orgánom posudzovania zhody v súvislosti s prepuknutím choroby COVID-19

V dôsledku prepuknutia koronavírusu (COVID-19) a následných cestovných obmedzení stanovených vládami členských štátov, vo veľkej väčšine krajín sú výrazne ovplyvnené aj posudzovania a ostatné akreditačné činnosti. Najmä orgány posudzovania zhody (CAB) a vnútroštátne akreditačné orgány (NAB) sú nútené zrušiť alebo odložiť väčšinu svojich „in situ“ činností, ako sú posudzovania na mieste, audity, svedecké posudzovania a inšpekcie, a budú musieť riešiť situáciu, ako poskytovať svoje služby na diaľku. Ovplyvní to poskytované služby čo môže viesť k dočasnému nedostatočnému prístupu k určitým dodávkam alebo službám, ktoré bežne CAB dodávajú.


Za týchto okolností, hoci nie všetky uplatniteľné normy predpokladajú použitie techník vzdialeného posudzovania, vrátane posúdenia dokumentácie, a uznávajúc, že tieto techniky posudzovania nemusia vždy umožniť dosiahnutie takého výsledku, aký by bol dosiahnutý posudzovaním na mieste, EA odporúča používanie týchto postupov vždy, keď je to potrebné, ako náhradu alebo doplnenie posúdení na mieste.


EA však uznáva, že za určitých okolností, aby sa mohli poskytovať služby budú musieť NAB a akreditované CAB prijať neľahké rozhodnutie, ktoré by mohlo zahŕňať zastavenie poskytovania určitých služieb alebo dočasné odchýlenie sa, od určitých požiadaviek zahrnutých v normách alebo v akreditačných predpisoch.


Pri vzniku takýchto situácií, sú členovia EA aj akreditované CAB povinní konať zodpovedne, analyzovať riziko poskytovania služieb s odchýlkami od požiadaviek a neposkytovať ich, ak takéto odchýlky ohrozujú technickú platnosť tejto konkrétnej činnosti. EA tiež očakáva, že EA NAB a akreditované CAB budú konať s úplnou trransparentnosťou, informovať dotknutých klientov o akejkoľvek zmene postupov a viesť záznamy odôvodňujúce prijaté rozhodnutia.


Akreditácia je medzinárodná aktivita, preto odporúčame NAB aj akreditovaným CAB navštíviť webové stránky ILAC a IAF, kde môžu nájsť užitočné informácie týkajúce sa aspektov globálneho vplyvu. Tieto informácie tiež obsahujú cenné informácie, týkajúce sa požadovaných prechodných období, ako je napríklad prechod laboratórií na ISO/IEC 17025: 2017.


Pokiaľ ide o činnosti vykonávané v regulovanej oblasti alebo v rámci osobitnej schémy, CAB musia získavať informácie od vlastníkov schém alebo príslušných orgánov o tom, ako by za týchto okolností mali pristupovať k činnostiam posudzovania zhody.


Keďže sa situácia neustále mení a rôzne krajiny prijímajú rôzne opatrenia na jej zvládnutie, akreditované CAB by sa mali obrátiť na svoje NAB a požiadať o objasnenie ďalších otázok.


EA bude pozorne sledovať vývoj koronavírusovej krízy, aby v prípade potreby podnikla ďalšie kroky a bude zverejňovať konkrétnejšie rady a relevantné informácie.


Bližšie informácie od IAF:Bližšie informácie od ILAC: