USMERNERNIE SNAS K AKREDITAČNÝM ČINNOSTIAM V SÚVISLOSTI S COVID-19


Slovenská národná akreditačná služba (ďalej SNAS) vydáva toto usmernenie na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia.


SNAS prijal s účinnosťou od 28.04.2020 nasledovné opatrenia k akreditačným činnostiam:


1. SNAS uprednostňuje vykonávanie akreditačných služieb formou vzdialeného posudzovania. Pri vzdialenom posudzovaní sa aplikujú požiadavky uvedené v MSA-08. CAB je povinný zaslať alebo sprístupniť posudzovacej skupine všetky požadované materiály dohodnutými prostriedkami informačných a komunikačných technológií.


2. V prípade, ak nie je možné realizovať akreditačnú službu formou vzdialeného posudzovania, môže sa aplikovať posúdenie na mieste alebo kombinácia posudzovania na mieste a posudzovania vzdialeným spôsobom. Forma posudzovania musí byť dohodnutá vopred a odsúhlasená všetkými zainteresovanými stranami – vedúcim príslušného odboru SNAS, členmi posudzovacej skupiny a zástupcom CAB, resp. aj zástupcom klienta CAB, v prípade ak sa jedná o svedecké posudzovanie.


3. V rámci posudzovania na mieste u CAB/klienta CAB musia všetci účastníci používať prekrytie horných dýchacích ciest napríklad rúškom, šálom, šatkou alebo inými prostriedkami, ktoré bránia šíreniu kvapôčiek. Pred prekrytím horných dýchacích ciest je potrebné umyť' si ruky mydlom a vodou alebo použiť dezinfekciu na báze alkoholu a pri nasadení je potrebné zakryť si nos a ústa tak, aby medzi tvárou a rúškom neboli žiadne medzery.


4. CAB/klient CAB zabezpečí pre účastníkov posudzovania možnosť umývať si ruky mydlom a vodou alebo dezinfekčným prostriedkom rúk, resp. používanie rukavíc.


5. CAB/klient CAB zabezpečí primeranú miestnosť (v prípade potreby miestnosti) na výkon akreditačnej činnosti tak, aby osoby prítomné na posudzovaní boli od seba vzdialené minimálne dva metre a musí vykonávať časté vetranie miestnosti a pravidelne vykonávať dezinfekciu dotykových plôch.


6. Všetci účastníci posudzovania musia dodržiavať aj ostatné relevantné pokyny v zmysle opatrení Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia.


7. SNAS zároveň odporúča, aby všetky zainteresované strany pravidelne sledovali informácie na webovom sídle www.snas.sk, nakoľko informácie a usmernenia sa pravidelne aktualizujú.