Politiky SNAS

Označenie Názov dokumentu Účinnosť od Na stiahnutie
PL-01Politika kvality a nestrannosti SNAS08/18PL-01'
PL-02Morálny kódex pracovníka SNAS07/19PL-02'
PL-03Politika SNAS na nediskriminačný prístup pri akreditácii05/20PL-03'
PL-04Politika EA na cezhraničnú akreditáciu a postup na cezhraničnú spoluprácu medzi členmi EA (EA-2/13 M:2019)05/20PL-04
PL-05Politika SNAS na zavádzanie akreditačných schém09/18PL-05'
PL-06Politika SNAS na spoluprácu so zainteresovanými stranami09/18PL-06'
PL-07Politika SNAS na akreditáciu laboratórií05/21PL-07'
PL-08Politika SNAS na akreditáciu certifikačných orgánov09/20PL-08'
PL-09Politika SNAS na akreditáciu inšpekčných orgánov02/18PL-09'
PL-10 Politika SNAS na akreditáciu pre účely autorizácie / notifikácie11/20PL-10
PL-11Politika SNAS uplatňovaná pri aktualizácii noriem stanovujúcich metódy skúšania a kalibrácie v akreditovaných subjektoch09/16PL-11'
PL-13Politika SNAS v oblasti nadväznosti meraní12/20PL-13'
PL-15Politika SNAS na akreditáciu environmentálnych overovateľov10/20PL-15'
PL-16Politika SNAS na ochranu a používanie loga SNAS, akreditačnej a kombinovanej značky akreditovanej osoby03/20PL-16'
PL-18Postup a kritériá EA na schémy posudzovania zhody akreditačnými orgánmi EA (EA-1/22 A-AB: 2020)12/20PL-18'
PL-21Politika SNAS na akreditáciu flexibilného rozsahu04/21PL-21'
PL-22Politika SNAS na prehodnotenie udelených rozsahov akreditácie v oblasti certifikácie produktov, osôb a systémov manažérstva01/20PL-22'
PL-23Politika SNAS na účasť v skúškach spôsobilosti (Platí od 01.01.2018) 01/18PL-23'
PL-23Politika SNAS na účasť v skúškach spôsobilosti (Platí od 01.07.2021) 07/21PL-23'
PL-25Politika SNAS na subdodávky08/16PL-25
PL-27Politika SNAS na akreditáciu organizátorov skúšok spôsobilosti04/21PL-27'
PL-28Politika SNAS na akreditáciu overovateľov emisií skleníkových plynov08/19PL-28'
PL-33Politika EA na akreditáciu certifikácie ekologickej výroby (EA-3/12M: 2013)08/16PL-33'
PL-34Politika SNAS na neistoty v kalibrácii03/21PL-34'
PL-41Politika SNAS na vydávanie certifikátov certifikačnými orgánmi na certifikáciu systémov manažérstva v neakreditovanom režime 04/18PL-41'
PL-45Politika SNAS na vydávanie certifikátov certifikačnými orgánmi na certifikáciu osôb v neakreditovanom režime01/18PL-45'
PL-46Politika a postup pri posudzovaní laboratórií podľa požiadaviek normy ISO/IEC 17025:201701/21PL-46'
PL-47Politika a postup SNAS pri posudzovaní certifikačných orgánov certifikujúcich systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy ISO 45001: 201805/18PL-47'
PL-48Politika a postup SNAS pri posudzovaní certifikačných orgánov certifikujúcich systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa požiadaviek noriem ISO/IEC 17021-1: 2015 a ISO/IEC TS 17021-10: 201805/18PL-48'
PL-49Politika a postup SNAS pri posudzovaní certifikačných orgánov certifikujúcich systémy manažérstva bezpečnosti potravín podľa normy ISO 22000: 201809/18PL-49'
PL-50Politika a postup SNAS pri posudzovaní certifikačných orgánov certifikujúcich systémy energetického manažérstva podľa normy ISO 50001: 201809/18PL-50'
PL-51Politika SNAS na vydávanie certifikátov certifikačnými orgánmi na certifikáciu produktov v neakreditovanom režime12/19PL-51'
PL-52Všeobecné zásady používania značky IAF CERTSEARCH01/20PL-52'
PL-53Politika a postup SNAS pri posudzovaní certifikačných orgánov certifikujúcich systémy manažérstva informačnej bezpečnosti (ISMS) podľa požiadaviek noriem ISO/IEC 17021-1: 2015 a ISO/IEC 27006: 2015 / Dodatok 1: 202009/20PL-53'
PL-54 POLITIKA A POSTUP SNAS PRI POSUDZOVANÍ ORGÁNOV POSUDZOVANIA ZHODY NA ÚČELY NOTIFIKÁCIE V SÚLADE S EA-2/17 M: 202004/21PL-50'