Politiky SNAS

Označenie Názov dokumentu Účinnosť od Na stiahnutie
PL-01Politika kvality a nestrannosti SNAS08/18PL-01'
PL-02Morálny kódex pracovníka SNAS07/19PL-02'
PL-03Politika SNAS na nediskriminačný prístup pri akreditácii08/16PL-03'
PL-04Politika EA na cezhraničnú akreditáciu a postup na cezhraničnú spoluprácu medzi členmi EA (EA-2/13:2012, EA-2/13 S1:2013)08/16PL-04
PL-05Politika SNAS na zavádzanie akreditačných schém09/18PL-05'
PL-06Politika SNAS na spoluprácu so zainteresovanými stranami09/18PL-06'
PL-07Politika SNAS na akreditáciu laboratórií08/18PL-07'
PL-08Politika SNAS na akreditáciu certifikačných orgánov10/17PL-08'
PL-09Politika SNAS na akreditáciu inšpekčných orgánov02/18PL-09'
PL-10 Politika SNAS na akreditáciu pre účely notifikácie, resp. autorizácie08/16PL-10
PL-11Politika SNAS uplatňovaná pri aktualizácii noriem stanovujúcich metódy skúšania a kalibrácie v akreditovaných subjektoch09/16PL-11'
PL-13Politika SNAS v oblasti nadväznosti meraní11/16PL-13'
PL-15Politika SNAS na akreditáciu environmentálnych overovateľov09/18PL-15'
PL-16Politika SNAS na ochranu a používanie loga SNAS, akreditačnej a kombinovanej značky akreditovanej osoby06/18PL-16'
PL-18Politika EA na schémy posudzovania zhody (EA 1/22 A: 2016)08/17PL-18'
PL-21Politika SNAS na akreditáciu flexibilného rozsahu11/16PL-21'
PL-22Politika SNAS na prehodnotenie udelených rozsahov akreditácie v oblasti certifikácie produktov, osôb a systémov manažérstva08/16PL-22'
PL-23Politika SNAS na účasť v skúškach spôsobilosti01/18PL-23'
PL-25Politika SNAS na subdodávky08/16PL-25
PL-27Politika SNAS na akreditáciu organizátorov skúšok spôsobilosti09/18PL-27'
PL-28Politika SNAS na akreditáciu overovateľov emisií skleníkových plynov08/19PL-28'
PL-33Politika EA na akreditáciu certifikácie ekologickej výroby (EA-3/12M: 2013)08/16PL-33'
PL-34Politika SNAS na neistoty v kalibrácii12/16PL-34'
PL-38Politika a postup SNAS pri posudzovaní certifikačných orgánov certifikujúcich systémy manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 01/18PL-38'
PL-39Politika a postup SNAS pri posudzovaní certifikačných orgánov certifikujúcich systémy manažérstva environmentu podľa normy ISO 14001:2015 01/18PL-39'
PL-41Politika SNAS na vydávanie certifikátov certifikačnými orgánmi na certifikáciu systémov manažérstva v neakreditovanom režime 04/18PL-41'
PL-42Politika a postup SNAS pri posudzovaní certifikačných orgánov certifikujúcich systémy manažérstva kvality pre zdravotnícke pomôcky podľa normy ISO 13485: 2016 01/17PL-42'
PL-43Politika a postup SNAS pri posudzovaní certifikačných orgánov certifikujúcich systémy manažérstva environmentu podľa požiadaviek normy ISO/IEC 17021-1: 2015 a ISO/IEC 17021-2: 201601/17PL-43'
PL-44Politika a postup SNAS pri posudzovaní certifikačných orgánov certifikujúcich systémy manažérstva kvality podľa požiadaviek noriem ISO/IEC 17021-1: 2015 a ISO/IEC 17021-3: 201701/18PL-44'
PL-45Politika SNAS na vydávanie certifikátov certifikačnými orgánmi na certifikáciu osôb v neakreditovanom režime01/18PL-45'
PL-46Politika a postup pri posudzovaní laboratórií podľa požiadaviek normy ISO/IEC 17025:201708/18PL-46'
PL-47Politika a postup SNAS pri posudzovaní certifikačných orgánov certifikujúcich systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa normy ISO 45001: 201805/18PL-47'
PL-48Politika a postup SNAS pri posudzovaní certifikačných orgánov certifikujúcich systémy manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa požiadaviek noriem ISO/IEC 17021-1: 2015 a ISO/IEC TS 17021-10: 201805/18PL-48'
PL-49Politika a postup SNAS pri posudzovaní certifikačných orgánov certifikujúcich systémy manažérstva bezpečnosti potravín podľa normy ISO 22000: 201809/18PL-49'
PL-50Politika a postup SNAS pri posudzovaní certifikačných orgánov certifikujúcich systémy energetického manažérstva podľa normy ISO 50001: 201809/18PL-50'
PL-51Politika SNAS na vydávanie certifikátov certifikačnými orgánmi na certifikáciu produktov v neakreditovanom režime11/18PL-51'