Politiky SNAS

Označenie Názov dokumentu Účinnosť od Na stiahnutie
PL-01Politika kvality SNAS08/16PL-01'
PL-02Morálny kódex pracovníka SNAS08/16PL-02'
PL-03Politika SNAS na nediskriminačný prístup pri akreditácii08/16PL-03'
PL-04Politika EA na cezhraničnú akreditáciu a postup na cezhraničnú spoluprácu medzi členmi EA (EA-2/13:2012, EA-2/13 S1:2013)08/16PL-04
PL-05Politika SNAS na rozširovanie svojich činností08/16PL-05'
PL-06Politika SNAS na spoluprácu so zainteresovanými stranami08/16PL-06'
PL-07Politika SNAS na akreditáciu laboratórií11/16PL-07'
PL-08Politika SNAS na akreditáciu certifikačných orgánov08/16PL-08'
PL-09Politika SNAS na akreditáciu inšpekčných orgánov09/16PL-09'
PL-10 Politika SNAS na akreditáciu pre účely notifikácie, resp. autorizácie08/16PL-10
PL-11Politika SNAS uplatňovaná pri aktualizácii noriem stanovujúcich metódy skúšania a kalibrácie v akreditovaných subjektoch09/16PL-11'
PL-13Politika SNAS v oblasti nadväznosti meraní11/16PL-13'
PL-15Politika SNAS na akreditáciu environmentálnych overovateľov08/16PL-15'
PL-16Politika SNAS na ochranu a používanie loga SNAS, akreditačnej a kombinovanej značky akreditovanej osoby11/15PL-16'
PL-18Politika EA na schémy posudzovania zhody (EA 1/22 A-AB: 2014)05/15PL-18'
PL-21Politika SNAS na akreditáciu flexibilného rozsahu11/16PL-21'
PL-22Politika SNAS na prehodnotenie udelených rozsahov akreditácie v oblasti certifikácie produktov, osôb a systémov manažérstva08/16PL-22'
PL-23Politika SNAS na účasť v skúškach spôsobilosti04/16PL-23'
PL-25Politika SNAS na subdodávky08/16PL-025
PL-27Politika SNAS na akreditáciu organizátorov skúšok spôsobilosti 11/16PL-27'
PL-28Politika SNAS na akreditáciu overovateľov emisií skleníkových plynov08/16PL-28'
PL-33Politika EA na akreditáciu certifikácie ekologickej výroby (EA-3/12M: 2013)08/16PL-33'
PL-34Politika SNAS na neistoty v kalibrácii12/16PL-34'
PL-37Politika a postup SNAS pri posudzovaní certifikačných orgánov certifikujúcich systémy manažérstva podľa požiadaviek normy ISO/IEC 17021-1:2015 08/15PL-37'
PL-38Politika a postup SNAS pri posudzovaní certifikačných orgánov certifikujúcich systémy manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 10/15PL-38'
PL-39Politika a postup SNAS pri posudzovaní certifikačných orgánov certifikujúcich systémy manažérstva environmentu podľa normy ISO 14001:2015 10/15PL-39'
PL-40Politika a postup SNAS pri posudzovaní certifikačných orgánov certifikujúcich systémy manažérstva bezpečnosti informácií podľa požiadaviek normy ISO/IEC 17021-1: 2015 a ISO/IEC 27006: 2015 04/16PL-40'
PL-41Politika SNAS na vydávanie certifikátov certifikačnými orgánmi na certifikáciu systémov manažérstva v neakreditovanom režime 05/16PL-41'
PL-42Politika a postup SNAS pri posudzovaní certifikačných orgánov certifikujúcich systémy manažérstva kvality pre zdravotnícke pomôcky podľa normy ISO 13485: 2016 01/17PL-42'
PL-43Politika a postup SNAS pri posudzovaní certifikačných orgánov certifikujúcich systémy manažérstva environmentu podľa požiadaviek normy ISO/IEC 17021-1: 2015 a ISO/IEC 17021-2: 2016 01/17PL-43'