Platné metodické smernice na akreditáciu

Všeobecné a prierezové MSA
Označenie Názov Účinnosť od PDF Extra Poznámka
MSA-02 Logo a značky SNAS 01/17 klik pre otvorenie súboru    
MSA-04 Postup pri akreditácii 01/17 klik pre otvorenie súboru    
MSA-05 Požiadavky na posudzovateľov a expertov SNAS 01/17 klik pre otvorenie súboru    
MSA-06 Zodpovednosť SNAS a orgánu posudzovania zhody 08/16 klik pre otvorenie súboru    
MSA-07 Požiadavky EA na akreditáciu flexibilných rozsahov (EA - 2/15) 09/13 klik pre otvorenie súboru Info  
Laboratóriá
Označenie Názov Účinnosť od PDF Extra Poznámka
MSA-L/01 Oblasť a rozsah akreditácie laboratórií 01/15 klik pre otvorenie súboru    
MSA-L/02 Použitie skúšok spôsobilosti ako nástroja na akreditáciu v skúšobníctve (preklad EA-3/04) 08/13 klik pre otvorenie súboru Info  
MSA-L/04 Návod na oznámenie súladu so špecifikáciou (ILAC-G 8: 03/2009) 01/17 klik pre otvorenie súboru Info  
MSA-L/08 Porovnávacie merania v kalibračných laboratóriách 08/13 klik pre otvorenie súboru    
MSA-L/11 Návod na vyjadrovanie neistoty v kvantitatívnych skúškach (EA-4/16: 2003) 02/17 klik pre otvorenie súboru Info  
MSA-L/12 Vyjadrovanie neistôt merania pri kalibrácii (EA-4/02 M:2013) 01/17 klik pre otvorenie súboru Info  
MSA-L/14 Stanovenie rozsahu a frekvencie účasti v skúškach spôsobilosti 02/17 klik pre otvorenie súboru Info  
Inšpekčné orgány
Označenie Názov Účinnosť od PDF Extra Poznámka
MSA-I/01 Oblasť a rozsah akreditácie inšpekčných orgánov 02/17 klik pre otvorenie súboru    
MSA-I/02 Smernica na aplikáciu ISO/IEC 17020:2012 (ILAC-P15:06/2014) 02/17 klik pre otvorenie súboru Info  
MSA-I/03 Svedecké posudzovanie inšpekčných orgánov 02/17 klik pre otvorenie súboru    
Certifikačné orgány
Označenie Názov Účinnosť od PDF Extra Poznámka
MSA-CO/01 Oblasť a rozsah akreditácie orgánov certifikujúcich osoby 07/14 klik pre otvorenie súboru    
MSA-CO/03 Svedecké posudzovanie orgánov certifikujúcich osoby 09/13 klik pre otvorenie súboru    
MSA-CP/01 Oblasť a rozsah akreditácie orgánov certifikujúcich produkty 12/16 klik pre otvorenie súboru    
MSA-CP/03 Svedecké posudzovanie certifikačných orgánov vykonávajúcich certifikáciu produktov 12/16 klik pre otvorenie súboru    
MSA-CP/04 Pokyny EA pre akreditáciu certifikácie produktov v primárnom sektore pomocou vzorkovania pracovísk (EA–6/04 M: 2011) 04/13 klik pre otvorenie súboru Info  
MSA-CP/05 Aplikácia ETSI EN 319 403 v2.2.2 (2015-08) pri posudzovaní certifikačných orgánov certifikujúcich služby podľa nariadenia eIDAS 01/17 klik pre otvorenie súboru    
MSA-CS/01 Oblasť a rozsah akreditácie orgánov certifikujúcich systémy manažérstva 03/17 klik pre otvorenie súboru    
MSA-CS/03 Svedecké posudzovanie orgánov certifikujúcich systémy manažérstva 12/14 klik pre otvorenie súboru    
MSA-CS/04 Certifikácia organizácie s viacerými pracoviskami založená na vzorkovaní (IAF MD 1:2007) 08/09 klik pre otvorenie súboru Info  
MSA-CS/05 Prenos akreditovanej certifikácie systémov manažérstva (IAF MD 2:2007) 08/09 klik pre otvorenie súboru Info  
MSA-CS/06 Postupy pokročilého dozoru a opakovaného posudzovania – ASRP (IAF MD 3:2008) 08/09 klik pre otvorenie súboru Info  
MSA-CS/07 Metódy auditovania využívajúce počítačovú techniku – CAAT (IAF MD 4:2008) 08/09 klik pre otvorenie súboru Info  
MSA-CS/08 Návod na aplikáciu EN 45011 a ISO/IEC 17021 pre certifikáciu podľa EN ISO 3834 (EA-6/02) 08/13 klik pre otvorenie súboru Info  
MSA-CS/09 Súlad s právnymi predpismi ako súčasť akreditovanej certifikácie podľa ISO 14001: 2004 (EA-7/04) 08/13 klik pre otvorenie súboru Info  
MSA-CS/10 Aplikácia ISO/IEC 17021 pri auditoch integrovaných systémov manažérstva (IAF MD 11: 2013) 03/14 klik pre otvorenie súboru Info  
MSA-CS/11 Stanovenie času auditu systémov manažérstva kvality a environmentu (IAF MD 5: 2015) 06/16 klik pre otvorenie súboru Info  
MSA-CS/12 Rozsah akreditácie systému manažérstva bezpečnosti potravín (EA-3/11:2009) 03/10 klik pre otvorenie súboru Info  
MSA-CS/13 Aplikácia ISO/IEC 17021 v oblasti systémov manažérstva kvality zdravotníckych pomôcok (ISO 13485) (IAF MD 9: 2015) 10/15 klik pre otvorenie súboru Info  
MSA-CS/14 Posudzovanie riadenia kompetentnosti certifikačným orgánom v súlade s ISO/IEC 17021: 2011 (IAF MD 10: 2013) 09/13 klik pre otvorenie súboru Info  
MSA-CS/15 Svedecké posudzovanie pre akreditáciu certifikačných orgánov systémov manažérstva v súlade s IAF MD 17: 2015 03/17 klik pre otvorenie súboru    
Environmentálni overovatelia
Označenie Názov Účinnosť od PDF Extra Poznámka
MSA-E/01 Oblasť a rozsah akreditácie environmentálnych overovateľov 04/16 klik pre otvorenie súboru    
MSA-E/02 Požiadavky na environmentálnych overovateľov 08/14 klik pre otvorenie súboru    
MSA-E/04 Dohľad nad činnosťou environmentálnych overovateľov 05/14 klik pre otvorenie súboru    
MSA-E/05 Svedecké posudzovanie environmentálnych overovateľov 07/14 klik pre otvorenie súboru    
Notifikované orgány
Označenie Názov Účinnosť od PDF Extra Poznámka
MSA-N/01 Akreditácia na účely notifikácie 02/17 klik pre otvorenie súboru    
Správna laboratórna prax
Označenie Názov Účinnosť od PDF Extra Poznámka
MSA G-01 Zásady SLP a požiadavky na vypracovanie dokumentácie 03/17 klik pre otvorenie súboru    
MSA G-02 Postupy pre monitorovacie autority pri monitorovaní súladu so zásadami správnej laboratórnej praxe 03/17 klik pre otvorenie súboru    
MSA G-03 Inšpekcie laboratórií a audity štúdií 03/17 klik pre otvorenie súboru    
MSA G-04 Správna laboratórna prax a zabezpečenie kvality 03/17 klik pre otvorenie súboru    
MSA G-05 Súlad laboratórnych dodávateľov so zásadami SLP 03/17 klik pre otvorenie súboru    
MSA G-06 Aplikácia zásad správnej laboratórnej praxe na terénne štúdie 05/12 klik pre otvorenie súboru    
MSA G-07 Aplikácia zásad SLP na krátkodobé štúdie 05/12 klik pre otvorenie súboru    
MSA G-08 Úloha a zodpovednosti vedúceho štúdie v štúdiách SLP 05/12 klik pre otvorenie súboru    
MSA G-09 Pokyny na vypracovanie správ z inšpekcie testovacích pracovísk a auditov štúdií 03/12 klik pre otvorenie súboru    
MSA G-11 Úloha a zodpovednosti objednávateľa štúdie v aplikácii zásad SLP 03/12 klik pre otvorenie súboru    
MSA G-12 Vyžiadanie a uskutočnenie inšpekcií a auditov štúdií v inej krajine 03/12 klik pre otvorenie súboru    
MSA G-13 Aplikácia zásad SLP na organizáciu a riadenie multicentrových štúdií 03/12 klik pre otvorenie súboru    
MSA G-14 Aplikácia zásad správnej laboratórnej praxe na in vitro štúdie 03/12 klik pre otvorenie súboru    
MSA G-15 Zriadenie priestorov na uchovávanie dokumentov a ich vedenie v súlade so zásadami SLP 03/12 klik pre otvorenie súboru    
Verifikácia
Označenie Názov Účinnosť od PDF Extra Poznámka
MSA-V/01 Oblasť a rozsah akreditácie overovateľov emisií skleníkových plynov 08/14 klik pre otvorenie súboru    
MSA-V/02 Záväzný dokument IAF na aplikáciu ISO 14065: 2013 (IAF MD 6: 2014) 04/14 klik pre otvorenie súboru Info  
MSA-V/03 Svedecké posudzovanie overovateľov emisií skleníkových plynov 04/14 klik pre otvorenie súboru    
MSA-V/04 EA dokument pre uznávanie overovateľov podľa smernice EÚ ETS (EA-6/03 M: 2013) 02/14 klik pre otvorenie súboru Info