Platné metodické smernice na akreditáciu

Všeobecné a prierezové MSA
Označenie Názov Účinnosť od PDF Extra Poznámka
MSA-02 Logo a značky SNAS 03/20 klik pre otvorenie súboru    
MSA-04 Postup pri akreditácii 06/20 klik pre otvorenie súboru    
MSA-05 Požiadavky na posudzovateľov a expertov SNAS 02/20 klik pre otvorenie súboru    
MSA-06 Zodpovednosť SNAS a orgánu posudzovania zhody 02/20 klik pre otvorenie súboru    
MSA-07 Požiadavky EA na akreditáciu flexibilných rozsahov (EA - 2/15) 02/20 klik pre otvorenie súboru Info  
MSA-08 IAF záväzný dokument na používanie informačnej a komunikačnej technológie (ICT) na účely auditovania/posudzovania (IAF MD 4: 2018) 07/19 klik pre otvorenie súboru Info  
Laboratóriá
Označenie Názov Účinnosť od PDF Extra Poznámka
MSA-L/01 Oblasť a rozsah akreditácie laboratórií a organizátorov skúšok spôsobilosti 07/17 klik pre otvorenie súboru    
MSA-L/04 Návod na oznámenie súladu so špecifikáciou (ILAC-G 8: 03/2009) 01/17 klik pre otvorenie súboru Info  
MSA-L/08 Porovnávacie merania v kalibračných laboratóriách 09/18 klik pre otvorenie súboru    
MSA-L/11 Návod na vyjadrovanie neistoty v kvantitatívnych skúškach (EA-4/16: 2003) 02/17 klik pre otvorenie súboru Info  
MSA-L/12 Vyjadrovanie neistôt merania pri kalibrácii (EA-4/02 M:2013) 01/17 klik pre otvorenie súboru Info  
MSA-L/14 Stanovenie rozsahu a frekvencie účasti v skúškach spôsobilosti 02/17 klik pre otvorenie súboru    Platí do 01.11.2020
MSA-L/14 STANOVENIE ROZSAHU A FREKVENCIE ÚČASTI V SKÚŠKACH SPÔSOBILOSTI 11/20 klik pre otvorenie súboru    Platí od 01.11.2020
Inšpekčné orgány
Označenie Názov Účinnosť od PDF Extra Poznámka
MSA-I/01 Oblasť a rozsah akreditácie inšpekčných orgánov 02/19 klik pre otvorenie súboru    
MSA-I/02 Smernica na aplikáciu ISO/IEC 17020:2012 (ILAC-P15:07/2016) 02/17 klik pre otvorenie súboru Info  
MSA-I/03 Svedecké posudzovanie inšpekčných orgánov 02/17 klik pre otvorenie súboru    
Certifikačné orgány
Označenie Názov Účinnosť od PDF Extra Poznámka
MSA-CO/01 Oblasť a rozsah akreditácie orgánov certifikujúcich osoby 01/20 klik pre otvorenie súboru    
MSA-CO/03 Svedecké posudzovanie orgánov certifikujúcich osoby 11/17 klik pre otvorenie súboru    
MSA-CP/01 Oblasť a rozsah akreditácie orgánov certifikujúcich produkty 12/16 klik pre otvorenie súboru    
MSA-CP/03 Svedecké posudzovanie certifikačných orgánov vykonávajúcich certifikáciu produktov 12/16 klik pre otvorenie súboru    
MSA-CP/04 Pokyny EA pre akreditáciu certifikácie produktov v primárnom sektore pomocou vzorkovania pracovísk (EA–6/04 M: 2011) 04/13 klik pre otvorenie súboru Info  
MSA-CP/05 Aplikácia ETSI EN 319 403 v2.2.2 (2015-08) pri posudzovaní certifikačných orgánov certifikujúcich služby podľa nariadenia eIDAS 05/17 klik pre otvorenie súboru    
MSA-CP/06 APLIKÁCIA DOKUMENTU ERA-GUI-10-2011-SAF-ECM CERTIFICATION SECTORAL ACCREDITATION SCHEME VER 1.2 11/19 klik pre otvorenie súboru    
MSA-CS/01 Oblasť a rozsah akreditácie orgánov certifikujúcich systémy manažérstva 01/19 klik pre otvorenie súboru    
MSA-CS/04 IAF záväzný dokument na audit a certifikáciu systému manažérstva organizácie s viacerými miestami (IAF MD 1: 2018) 03/18 klik pre otvorenie súboru Info  
MSA-CS/05 IAF záväzný dokument na prevod akreditovanej certifikácie systémov manažérstva (IAF MD 2: 2017) 06/18 klik pre otvorenie súboru Info  
MSA-CS/08 Návod na aplikáciu EN 45011 a ISO/IEC 17021 pre certifikáciu podľa EN ISO 3834 (EA-6/02) 08/13 klik pre otvorenie súboru Info  
MSA-CS/09 Dodržiavanie právnych predpisov ako súčasť akreditovanej certifikácie podľa ISO 14001: 2015 (EA-7/04 M: 2017) 07/17 klik pre otvorenie súboru Info  
MSA-CS/10 Aplikácia ISO/IEC 17021 pri auditoch integrovaných systémov manažérstva (IAF MD 11: 2013) 03/14 klik pre otvorenie súboru Info  Platí do 17.01.2021
MSA-CS/10 APLIKÁCIA ISO/IEC 17021 PRI AUDITOCH INTEGROVANÝCH SYSTÉMOV MANAŽÉRSTVA (IAF MD 11: 2019) 01/21 klik pre otvorenie súboru Info  Platí od 17.01.2021
MSA-CS/11 Stanovenie času auditu systémov manažérstva kvality, environmentu a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (IAF MD 5:2019) 05/20 klik pre otvorenie súboru Info  
MSA-CS/13 Aplikácia ISO/IEC 17021-1 v oblasti systémov manažérstva kvality zdravotníckych pomôcok (ISO 13485) (IAF MD 9: 2017) 06/18 klik pre otvorenie súboru Info  
MSA-CS/14 Posudzovanie riadenia kompetentnosti certifikačným orgánom v súlade s ISO/IEC 17021: 2011 (IAF MD 10: 2013) 09/13 klik pre otvorenie súboru Info  
MSA-CS/15 Svedecké posudzovania pre akreditáciu certifikačných orgánov systémov manažérstva (IAF MD 17: 2019) 05/20 klik pre otvorenie súboru Info  
MSA-CS/17 Požiadavky na prechod na ISO 45001: 2018 z OHSAS 18001: 2007 (IAF MD 21: 2018) 03/18 klik pre otvorenie súboru Info  
MSA-CS/18 Aplikácia ISO/IEC 17021-1 na certifikáciu systémov manažérstva a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (OH&SMS) (IAF MD 22: 2019) 05/20 klik pre otvorenie súboru Info  
MSA-CS/19 Riadenie subjektov konajúcich v mene akreditovaných certifikačných orgánov na systémy manažérstva (IAF MD 23:2018) 05/19 klik pre otvorenie súboru Info  
Environmentálni overovatelia
Označenie Názov Účinnosť od PDF Extra Poznámka
MSA-E/01 Oblasť a rozsah akreditácie environmentálnych overovateľov 01/20 klik pre otvorenie súboru    
MSA-E/02 Požiadavky na environmentálnych overovateľov 01/20 klik pre otvorenie súboru    
MSA-E/04 Dohľad nad činnosťou environmentálnych overovateľov 01/20 klik pre otvorenie súboru    
MSA-E/05 Svedecké posudzovanie environmentálnych overovateľov 01/20 klik pre otvorenie súboru    
Notifikované orgány
Označenie Názov Účinnosť od PDF Extra Poznámka
MSA-N/01 Akreditácia na účely notifikácie 02/17 klik pre otvorenie súboru    
Správna laboratórna prax
Označenie Názov Účinnosť od PDF Extra Poznámka
MSA-G/01 Zásady SLP a požiadavky na vypracovanie dokumentácie (OECD Guideline No. 1) 03/17 klik pre otvorenie súboru Info  
MSA-G/02 Postupy pre monitorovacie autority pri monitorovaní súladu so zásadami správnej laboratórnej praxe (OECD Guideline No. 2) 03/17 klik pre otvorenie súboru Info  
MSA-G/03 Inšpekcie laboratórií a audity štúdií (OECD Guideline No. 3) 03/17 klik pre otvorenie súboru Info  
MSA-G/04 Správna laboratórna prax a zabezpečenie kvality (OECD Guideline No. 4) 03/17 klik pre otvorenie súboru Info  
MSA-G/05 Súlad laboratórnych dodávateľov so zásadami SLP (OECD Guideline No. 5) 03/17 klik pre otvorenie súboru Info  
MSA-G/06 Aplikácia zásad správnej laboratórnej praxe na terénne štúdie (OECD Guideline No. 6) 04/17 klik pre otvorenie súboru Info  
MSA-G/07 Aplikácia zásad SLP na krátkodobé štúdie (OECD Guideline No. 7) 04/17 klik pre otvorenie súboru Info  
MSA-G/08 Úloha a zodpovednosti vedúceho štúdie v štúdiách SLP (OECD Guideline No. 8) 04/17 klik pre otvorenie súboru Info  
MSA-G/09 Pokyny na vypracovanie správ z inšpekcie testovacích pracovísk a auditov štúdií (OECD Guideline No. 9) 04/17 klik pre otvorenie súboru Info  
MSA-G/11 Úloha a zodpovednosti objednávateľa štúdie v aplikácii zásad SLP (OECD Guideline No. 11) 04/18 klik pre otvorenie súboru Info  
MSA-G/12 Vyžiadanie a uskutočnenie inšpekcií a auditov štúdií v inej krajine (OECD Guideline No. 12) 04/18 klik pre otvorenie súboru Info  
MSA-G/13 Aplikácia zásad SLP na organizovanie a riadenie multicentrových štúdií (OECD Guideline No. 13) 04/18 klik pre otvorenie súboru Info  
MSA-G/14 Aplikácia zásad správnej laboratórnej praxe na in vitro štúdie (OECD Guideline No. 14) 07/18 klik pre otvorenie súboru Info  
MSA-G/15 Zriadenie priestorov na uchovávanie dokumentov a ich vedenie v súlade so zásadami SLP (OECD Guideline No. 15) 07/18 klik pre otvorenie súboru Info  
MSA-G/16 Požiadavky SLP pre peer review v histopatológii (OECD Guideline No. 16) 05/17 klik pre otvorenie súboru Info  
MSA-G/17 Aplikácia zásad SLP na počítačové systémy (OECD Guideline No. 17) 09/17 klik pre otvorenie súboru Info  
MSA-G/18 Stanovisko OECD týkajúce sa vzťahu medzi SLP a ISO/IEC 17025 (OECD Guideline No. 18) 05/17 klik pre otvorenie súboru Info  
MSA-G/19 Manažment, charakterizácia a použitie testovaných látok (OECD Guideline No. 19) 07/18 klik pre otvorenie súboru Info  
Verifikácia
Označenie Názov Účinnosť od PDF Extra Poznámka
MSA-V/01 Oblasť a rozsah akreditácie overovateľov emisií skleníkových plynov 08/19 klik pre otvorenie súboru    
MSA-V/02 Záväzný dokument IAF na aplikáciu ISO 14065: 2013 (IAF MD 6: 2014) 11/17 klik pre otvorenie súboru Info  
MSA-V/03 Svedecké posudzovanie overovateľov emisií skleníkových plynov 08/19 klik pre otvorenie súboru    
MSA-V/04 EA dokument pre uznávanie overovateľov podľa smernice EÚ ETS (EA-6/03 M: 2013) 11/17 klik pre otvorenie súboru Info