Informácie k dokumentom SNAS

a) Žiadosť o akreditáciu SNAS

Tlačivo žiadosti o akreditáciu SNAS je vytvorené v súlade s požiadavkami platných medzinárodných noriem a predpisov medzinárodných akreditačných organizácií.
Žiadatelia o prvú akreditáciu sú povinní svoje žiadosti o akreditáciu predkladať len na uvedenom tlačive.
Neoddeliteľnou súčasťou žiadosti o akreditáciu je príslušná príloha so špecifikáciou oblasti akreditácie a druhu činností, o akreditáciu ktorých žiadateľ žiada.
Žiadatelia sú ďalej povinní k žiadosti doložiť všetky predpísané dokumenty v zmysle zákona 505/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov.

b) Akreditačná značka SNAS

Akreditačná značka SNAS

Akreditačná značka SNAS pozostáva z loga SNAS a z registračného čísla, ktoré je zložené z členského čísla registrovaného člena SNAS a čísla udeleného osvedčenia o akreditácii. Uvedené čísla sú vzájomne oddelené lomkou.