Informácie o možnosti podania podnetu v zmysle zákona č. 307/2014 Z.z. o niektorých opatreniach súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

Podnet možno podať písomne, ústne alebo elektronickou poštou.

Písomný podnet sa zasiela na adresu: Slovenská národná akreditačná služba, P.O. Box 74, Karloveská 63, 840 00 Bratislava 4. Obálka s podnetom musí byť označená: Podnety – protispoločenská činnosť – NEOTVÁRAŤ.

Podanie podnetu ústnou formou do záznamu možno uskutočniť prostredníctvom vedúceho odboru ekonomiky a prevádzky.

Podanie podnetu elektronickou formou je možné uskutočniť na e-mailovú adresu: korupcia@snas.sk. Táto forma podania podnetu je prístupná 24 hodín denne.

Zodpovednou osobou je vedúci odboru ekonomiky a prevádzky SNAS.