Oznamy SLP

19.12.2016
Na webovej stránke OECD bol zverejnený dokument týkajúci sa vzťahov medzi zásadami SLP a normou ISO/IEC 17025.* * * * * * * * * *

06.06.2016
Na stránke OECD bol zverejnený nový OECD Guideline No. 17 Application of GLP Principles to Computerised Systems.* * * * * * * * * *

06.07.2015
Na stránke EU bola sprístupnená nová verejne prístupná stránka pre pracoviská pracujúce v súlade so zásadami správnej laboratórnej praxe EU GLP http://ec.europa.eu/growth/sectors/chemicals/good-laboratory-practice/index_en.htm, na ktorej možno nájsť množstvo užitočných informácií, vrátane často kladených otázok – sekcia Q&A.* * * * * * * * * *

16.04.2015
Na stránke OECD bol zverejnený nový Guideline No 16 Guidance on the GLP Requirements for Peer Review of Histopathology. Jeho preklad do slovenčiny sa pripravuje.* * * * * * * * * *


19.03.2012
Dňa 9. 3. 2012 bolo v Zbierke zákonov uverejnené Nariadenie vlády č. 92/2012 Z. z., ktorým sa upravujú činnosti testovacích pracovísk a činnosti inšpektorov vykonávajúcich inšpekcie, audit a overovanie dodržiavania zásad správnej laboratórnej praxe, ktoré dopĺňa súčasne platné nariadenie č. 320/2010 Z. z..* * * * * * * * * *


27.07.2010
Dňa 14. 7. 2010 bolo v Zbierke zákonov uverejnené Nariadenie vlády č. 320/2010 Z. z., ktorým sa upravujú činnosti testovacích pracovísk a činnosti inšpektorov vykonávajúcich inšpekcie, audit a overovanie dodržiavania zásad správnej laboratórnej praxe.* * * * * * * * * *


21.04.2010
Vzhľadom na to, že zákon č. 67/2010 Z. z. o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) zrušil k 1. 4. 2010 okrem iných aj nariadenie vlády č. 298/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti o činnostiach testovacích pracovísk, pracovných náplniach zamestnancov v nich zamestnaných a podrobnosti o činnostiach a pracovných náplniach inšpektorov vykonávajúcich inšpekcie a overovanie dodržiavania zásad správnej laboratórnej praxe, ako aj výnos MH SR č. 2/2002, upozorňujeme testovacie pracoviská, že až do vydania vykonávacieho predpisu je potrebné pri vykonávaní štúdií sa riadiť platnou európskou legislatívou, t.j. smernicami 2004/10/ES a 2004/9/ES, ako aj Nariadením komisie (ES) č. 440/2008 z 30. mája 2008, ktorým sa ustanovujú testovacie metódy podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok (REACH).* * * * * * * * * *

16.10.2009
Na základe požiadavky testovacích pracovísk uverejňujeme ako pomôcku vzory plánu SLP štúdie a záverečnej správy zo štúdie.
Formát ani obsah plánu a správy zo štúdie nie sú záväzné, slúžia len ako pomôcka, čo by plán a správa zo štúdie mali obsahovať podľa nariadenia vlády č. 298/2007 Z. z. a smernice 2004/10/ES.
Každé testovacie pracovisko si formát a obsah plánu a správy môže vypracovať podľa svojich špecifických potrieb a požiadaviek.
Vzory nájdete tu: vzory